ZMF NEWS / ข่าวจากซายมูฟเม้นท์

HAPPENING NOW

Inclusive Fire Escape System Design Competition

P2021/2 : Workshop II ของโครงการ INCLUSIVE FIRE ESCAPE SYSTEM DESIGN COMPETITION for Persons with Disabilities and those who need special care (การแข่งขันออกแบบระบบและ อุปกรณ์หนีไฟในตึกสูงสำหรับผู้พิการ และผู้จำเป็น) เพื่อชิงรางวัล 100,000 บาท
 
 -----------------------------

สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และครอบครัว

P2021/1 : เปิดรับสมัครเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมครอบครัว เข้าร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร ZMF Entrepreneurship Project ฟรี พร้อมทุนการศึกษา เดือนละ 1 ครอบครัว

-----------------------------

สำหรับผู้สนับสนุน ผู้บริจาค

D2021/2 : Keep Moving while Social Distancing สนับสนุนทุนการรักษาให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทุนละ 20,000 บาท
D2021/1 : Vojta Parent Support สนับสนุนทุนการเดินทางเพื่อพาบุตรหลานเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเทคนิควอยต้า จำนวนทุนละ 5,000 บาท

-----------------------------

สำหรับอาสาสมัคร

V2021/1 : 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Inbox : Facebook Zy Movement Foundation

------------------------------

สำหรับภาคีเครือข่าย ที่ต้องการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

PN2021/1 : Climb to Change a Life #Fire Escape 5 buildings in Bangkok and 5 provincials ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #บันไดหนีไฟ ตึกใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง และอีก 5 จังหวัด

-----------------------------

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับเรา

EM2021/2 : เปิดรับสมัครนักวิจัย เพื่อติดตาม และประเมินผลโครงการ Part time / Contract 

EM2021/1 : เปิดรับสมัคร Project Manager 2 ตำแหน่ง Part time / Contract

-----------------------------

แบบฟอร์มสมัครร่วมโครงการ

เพื่อการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็ก** ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มูลนิธิซายมูฟเม้นท์จึงขอตั้งข้อตกลงการร่วมกิจกรรมร่วมกัน หากสมาชิกไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมของสมาชิกโดยทันที และสงวนสิทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดโดยมูลนิธิซายมูฟเม้นท์
Visitors: 48,451