ZMF NEWS / ข่าวจากซายมูฟเม้นท์

HAPPENING NOW

Coming soon

 
 
 -----------------------------

สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และครอบครัว

P2024/1 : เปิดรับสมัครเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมครอบครัว เข้าร่วมโครงการพบหมอออนไลน์ "Tele-Med" พร้อมรับทุนเพื่อผลิตอุปกรณ์

P2024/2 : เปิดรับสมัครเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมครอบครัว เข้าร่วมโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

-----------------------------

สำหรับผู้สนับสนุน ผู้บริจาค

D2024/2 : Keep Moving while Social Distancing สนับสนุนทุนการรักษาให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทุนละ 20,000 บาท
D2024/1 : Vojta Parent Support สนับสนุนทุนการเดินทางเพื่อพาบุตรหลานเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเทคนิควอยต้า จำนวนทุนละ 5,000 บาท

-----------------------------

สำหรับอาสาสมัคร

V2024/1 : 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Inbox : Facebook Zy Movement Foundation

------------------------------

สำหรับภาคีเครือข่าย ที่ต้องการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

PN2024/1 : Climb to Change a Life #22 ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

-----------------------------

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับเรา

EM2024/1 : เปิดรับสมัคร Project Manager 2 ตำแหน่ง Part time / Contract

EM2024/2 : นักวิจัย เพื่อติดตาม และประเมินผลโครงการ Part time / Contract 

-----------------------------

แบบฟอร์มสมัครร่วมโครงการ

เพื่อการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็ก** ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มูลนิธิซายมูฟเม้นท์จึงขอตั้งข้อตกลงการร่วมกิจกรรมร่วมกัน หากสมาชิกไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมของสมาชิกโดยทันที และสงวนสิทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดโดยมูลนิธิซายมูฟเม้นท์
Visitors: 64,305