Our Objectives


วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 article

เน้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2article

สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีความพิการด้านการเคลื่อนไห

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3article

สนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4article

เผยแพร่ข้อมูลให้แก่สังคมในการสร้างทัศนติที่ถูกต้องต่อคนพิการ

Page 1/1
1
[Go to top]