กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2010

        เมษายน 2010article

เซ็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดนแบรก์

มิถุนายน 2010article

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ได้รับการจดทะเบียนอยางเป็นทางการ

กรกฎาคม 2010article

จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหวและครอบครัว

Page 1/1
1
[Go to top]