กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015


มีนาคม 2015

 เดือนมีนาคม ลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ และ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กุมภาพันธ์ 2015

เดือนกุมภาพันธ์ พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรวอยต้า รุ่น 2

Page 2/2
[Prev]   1 2
[Go to top]