กิจกรรม ปี 2016

Zy Movement Foundation Activities Report Year 2016

รายงานกิจกรรมตลอดปี 2559 ที่มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ได้จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ข้อโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในทุกมิติ โดยอาศัยเงินทุนที่ได้รับจากผู้สนับสนุนทุกราย ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเด็กพิการ ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา และทัศนคติที่ถูกต้องของคนในสังคมเกี่ยวกับการให้โอกาสคนพิการให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์

___________________________________________________________________________________________________________

มกราคม 2559 - ประชาสัมพันธ์โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ในงานคนไทยขอมือหน่อยและรับสมัคร “พี่อาสา” มาร่วมช่วยเหลือน้องพิการพิชิตยอดเขาในโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559

January 2016 – Joined Khon Thai Fair 2016 (Voluntary event), Ratchaprasong Sharing Street to promote Climb to Change a Life under our objective 4 and recruited volunteers for Climb to Change a Life project 4 which will be organized in November 2016 and we acheived the target of 90 volunteers signing up.
More photos click 
Khon Thai Fair 2016 

 

กุมภาพันธ์ 2559 - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและศูนย์สิรินธรฯ จัดการอบรมนักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยต้า รุ่นที่ 3 คอร์ส B

February 2016 - Vojta Batch 3, B-Course at Children Hospital and Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute. 

  


มีนาคม 2559 - กิจกรรมสอนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ

March 2016 - Family meeting: Tie Dye workshop for children with Movement disabilities.

 

 


เมษายน 2559 -รัฐบาลมาเลเซีย รัฐปีนังจัดกิจกรรม ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ที่ยอดเขาปีนังฮิลล์ โดยมีเด็กพิการ 34 คน ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร 134 คน ให้พิชิตภารกิจ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งนี้

April 2016 -Penang State Government Malaysia adopted our Climb to Change a Life program where 34 Children with movement disabilities  were assisted by 134 volunteers to submit Penang Hill.

  

พฤษภาคม 2559 - ผู้นำด้านธุรกิจ 21 คน จาก 12 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 5 คน ปีนขึ้นพิชิตยอดเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

May 2016 - 21 Entrepreneur from 12 countries around the world came to participate in our 6th Climb to Change a Life at Khao Dang, Sam Roi Yot National Park, Prejuap Khiri Khan province, Southern Thailand to change the lives of 5 children with movement disabilities.


 
    

พฤษภาคม-มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ร่วมงานแสดงธุรกิจอาหารแห่งเอเชีย THAIFEX 2016 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดทำหนังสือ “Walking without legs” ซึ่งเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษของหนังสือ “ก้าวเดินไร้ขา” ขึ้นมาเพื่อระดมทุนภายในงาน เรื่องราวพลังความรักของคุณพ่อ วอลเตอร์ ลี ที่มีต่อลูกชาย น้องซาย ที่เกิดมาพิการแขนและขา จนทำให้น้องซายเติบโตมาอย่างอิสระและก้าวเดินได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นหนังสือที่สร้างกำลังใจให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี

May 2016 - Joint collaboration with THAIFEX 2016, launched english version of "Walking without Legs" to give to donors who supported Zy Movement Foundation at fundraising booths at THAIFEX 2016.

  

 


พฤษภาคม 2559 -มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเดินทางไปเจราจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดนแบร์กและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกอทิงเกนท์ ประเทศเยอรมนี

May 2016 - Zy Movement Foundation with Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH) visited Germany to discuss techical collaboration with Heidelberg University Hospital and Gottingen University Hospital

 


กรกฎาคม 2559 -The 2nd ASEAN seminar on Multi-disciplinary Care for Children with Mobility Impairment (2nd AMCM) ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ปกครอง เข้าร่วมจาก 5 ประเทศ ASEAN คือ มาเลเซีย(เจ้าภาพ) ไทย บรูไน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ (เจ้าภาพจัดงานปีหน้า) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษากันอย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน ความร่วมมือในระดับอาเซียนกำลังเติบโตขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในอาเซียนกว่า 10 ล้านคน

July 2016 -The 2nd ASEAN seminar on Multi-disciplinary Care for Children with Mobility Impairment, jointly organized by Zy Movement Malaysia and Hospital Rehabilitasi Cheras, Ministry of Health, Malaysia came to a roaring end with the Sucession Torch being passed on to Kendang Kerbau Hospital (KKH), Singapore. Bigger and better care towards independent-living for children with movement disability in South-east Asia. "Walking without Legs" also made its debut in this congress.

 


สิงหาคม 2559 -มูลนิธิจัดกิจกรรม ZMF Little Chef สอนทำอาหารระยะเวลา 1 วัน สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดยเป็นการเรียนร่วมกับเด็กอื่นๆ ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร เดอะวีสคูล โดยเปิดรับเด็กพิการร่วมเรียนจำนวน 5 คน

August 2016 -Inclusive Learning Cooking Class between normal children and children with movement disabilities. To open an opportunity for children with movement disabilities to learn how to cook from professional chef that will allow them to build their confidence and develop their skills for their future career. Moreover, this is also a good opportunity for normal children to learn how to support and give a chance to thier new friends who are differently-abled. 

 


 

สิงหาคม 2559 - ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

August 2016 - Climb to Change a Life @Mt. Fuji (See full album here : CTCAL Mt.Fuji)

สิงหาคม 2559 - พิธีมอบประกาศนียบัตรนักกายบำบัดวอยต้าหลักสูตรบำบัดผู้ใหญ่รุ่นแรกในประเทศไทย (รุ่นที่สามของหลักสูตรนักกายภาพบำบัดวอยต้าประเทศไทย)

August 2016 - In collaboration with  Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre. The 1st batch of Vojta therapy in adults with 22 graduated Vojta therapists in August 2016.

 

สิงหาคม 2559 - พิธีมอบประกาศนียบัตรนักกายบำบัดผู้สำเร็จหลักสูตรนักกายภาพบำบัดวอยต้าประเทศไทยรุ่นที่สาม และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ มอบเงินสนับสนุน หลักสูตรทบทวนความรู้วอยต้าให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผู้จัดการอบรม

August 2016 - In collaboration with Queen Sirikit Institute of Child Health. The 3rd batch of Vojta therapy with 24 graduated Vojta therapists in August 2016. Zy Movement supported 215,000 THB for Vojta Resfresher Class.

  

สิงหาคม 2559 - พิธีเปิดคลินิกวอยต้าแห่งแรกของประเทศไทยที่สถาบันราชานุกูล

August 2016 - In collaboration with Rajanukul Institute. Zy Movement Foundation attended the opening ceremony of the 1st Vojta Clinic in Thiland.

 

 


กันยายน 2559 มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ ตลาดน้ำใจ = โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1 รายได้ในการจัดงานทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในด้านการรักษาพยาบาลเด็กเจ็บป่วยที่ยากไร้ เป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส

September 2016 - Zy Movement Foundation attended "NamJai market" to raisefund for disadventaged children in  collaboration with 

  


ตุลาคม 2559 - จัดปฐมนิเทศน์ โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4 พิชิตเนินช้างศึก เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

October 2016 - An oreintation session for Climb to Change a Life @ Neon Chang Suek members, to provide important information about the event and ice-breaking session for all 200 members, prepare for the actual event date.

   


พฤศจิกายน 2559 -มูลนิธิจัดกิจกรรม ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4 พิชิตเนินช้างศึก ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 29 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสา รวมถึงทีมงาน รวมทั้งหมดกว่า 200 ชีวิต ได้ขึ้นไปพิชิตยอดเนินช้างศึกได้ครบทุกคนอย่างปลอดภัย

November 2016 - Climb to Change a Life @ Neon Chang Suek, the 4th annual Climb to Change a Life in Thailand and the 7th Climb to Change a Life around the world. (More about Climb to Change a Life here : CTCAL)

 


ธันวาคม 2559 -มูลนิธิจัดกิจกรรม ZMF Little Chef สอนทำอาหารระยะเวลา 1 วัน สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดยเป็นการเรียนร่วมกับเด็กอื่นๆ ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร เดอะวีสคูล โดยเปิดรับเด็กพิการร่วมเรียนจำนวน 5 คน

December 2016 -Inclusive Learning Cooking Class between normal children and children with movement disabilities. To open an opportunity for children with movement disabilities to learn how to cook from professional chef that will allow them to build their confidence and develop their skills for their future career. Moreover, this is also a good opportunity for normal children to learn how to support and give a chance to thier new friends who are differently-abled.