สิงหาคม 2015

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,ศุนย์สิรินธรฯ,องค์การวอยต้าสากล ร่วมกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ จัดการอบรมนักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยจ้ารุ่นที่ 3 หลักสูตรเด็กและผู้ใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2015

 
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015

พฤศจิกายน 2015
กรกฎาคม 2015
มิถุนายน 2015
เมษายน 2015
มีนาคม 2015
กุมภาพันธ์ 2015