รายชื่อนักกายภาพบำบัดผู้ผ่านการอบรมวอยต้าคอร์สผู้ใหญ่ article

 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดรักษาคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Vojta รุ่น 1 (Vojta Therapy in Adults: 1st batch)

จังหวัด

สังกัด

ชื่อ-สกุล
กรุงเทพ DBC Spine Clinic&Gym กภ.ไพลิน ศิริรัตนพันธ
กรุงเทพ โรงพยาบาลเลิดสิน กภ.ศศิวรรณ สุชาติ
กรุงเทพ โรงพยาบาลราชวิถึ กภ.ธรรมนูญ ปรีชาเวชกุล
ตรัง โรงพยาบาลตรัง กภ.วัชรินทร์ ทายะติ
นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.กภ.จตุพร สุทธิวงษ์
นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.กภ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี
นครปฐม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กภ.นิดา วงศ์สวัสดิ์
นครปฐม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กภ.วริศรา อินทรแสน
นครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กภ.วัฒนิดา ห่วงจำนงค์
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ พญ.นภัสกรณ์ โกมารทัต
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.ภคอร สายพันธ์
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.สิรุษา ติระภากรณ์
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.ชลธิชา พัชระวิทยา
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.ธิดารัตน์ นวลยง
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.ประเสริฐ อินตา
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.กมลรัตน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
นนทบุรี โรงพยาบาลศรีธัญญา กภ.กัญชลิกา  สิริมิรินทร
ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กภ.มนต์สินี เจตน์เจริญ
ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง กภ.อัญวรรณ์ ณ ลำปาง
สมุทรปราการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ กภ.ชัฎฎาภา อินทร์ธิราช
สมุทรปราการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย กภ.สุภาพร แก้วแสนเมือง

 

รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดรักษาคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Vojta รุ่น 2 (Vojta Therapy in Adults: 2nd batch)

จังหวัด

สังกัด

ชื่อ-สกุล
กรุงเทพ DBC Spine Clinic&Gym กภ.รัตนภรณ์  สนธิสถาพร
กรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กภ.อานนท์  กรมน้อย
กรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กภ.นพดล  วงศ์ศรีเรือง
กรุงเทพ สถาบันประสาทวิทยา กภ.ปวีณา  กัญญะพิลา
กรุงเทพ โรงพยาบาลมนารมย์ กภ.นริศรา  พิณทอง
กรุงเทพ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กภ.เบญจวรรณ  แซ่เล้า
นครปฐม ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กภ.วาริน  ฆังคะ
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.อาจารี  นิรมร
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.พลอยเพ็ญ  จารุเวฬ
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.ยอดข้าว  ศรีสถาน
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.กมลรัตน์  ขนอม
นนทบุรี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กภ.วนิดา  พรหมวงษ์
บุรีรัมย์ โรงพยาบาลประโคนชัย กภ.สุวรรณี  บุญพูนเลิศ
ชุมพร โรงพยาบาลหลังสวน กภ.โอฬาร  หงษ์บุตร
เลย โรงพยาบาลเลย กภ.สุชาดา  วรรณศรี
สมุทรปราการ วิภัยพัธคลินิกกายภาพบำบัด กภ.พฤษภรณ์  ศรีอินทร์สุทธิ์
สมุทรปราการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ กภ.วราภรณ์  โคนพันธ์
สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กภ.มณฑป  วงศ์สุวรรณ
สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเกาะสมุย กภ.กาญจนา  สมหวัง
สงขลา ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กภ.ชัชวลัย  สนธิกุล
สงขลา โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ กภ.จรัณลักษณ์  ปานนุกูล
สงขลา โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ กภ.ชาทัส  สวัสดิกุล