รายชื่อนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้าทั้งสามรุ่น

รายชื่อสถานพยาบาลที่มีนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้า

รุ่นที่ เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2556

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กรุงเทพ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(ย้ายไปสอนมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์)

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพ

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

กรุงเทพ

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

กรุงเทพ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เชียงใหม่

ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นครปฐม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นครสวรรค์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สงขลา

คลินิกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลาศึกษาต่อ)

สมุทรปราการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (เปิดคลินิกส่วนตัว)

 

รุ่นที่ เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

กรุงเทพ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นครนายก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นครปฐม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นราธิวาส

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ปทุมธานี

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลหัวหิน

พิษณุโลก

โรงพยาบาลพุทธชินราช

เลย

โรงพยาบาลเลย

สงขลา

โรงพยาบาลหาดใหญ่

(ย้ายไป รพ.สมิติเวชศรีนครินท์)

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

 

รุ่นที่ เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2560

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

กรุงเทพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นครนายก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

สระบุรี

โรงพยาบาลหนองโดน

สระบุรี

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

สระแก้ว

โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว

ตราด

โรงพยาบาลตราด

นครปฐม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

เลย

โรงพยาบาลเลย

ตรัง

โรงพยาบาลห้วยยอด

ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

รุ่นที่ 5 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล