รายชื่อนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้าทั้งสามรุ่น

 รายชื่อนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้าทั้ง 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2556

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางสาวทศวรรณ  เอียมการ์ด  พงษ์นุ่มกุล

กรุงเทพ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุนทรี  ทวีธนะลาภ

กรุงเทพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(ย้ายไปสอนมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์)

นางสาวเขมภัค  เจริญสุขศิริ

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางสาววิรงรอง  ยศะสินธุ

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณอุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล

กรุงเทพ

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

นางสาววันทนี  ทองผิว

กรุงเทพ

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

นางสาวสาวิกา  พรหมศร

กรุงเทพ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.ศิวพร  วงศ์พิพัฒน์

ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพรรณี  ปึงสุวรรณ

ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิสมัย  มะลิลา

เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางสาวสลิลลา  เบญจมาภา

เชียงใหม่

ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางธัญลักษณ์  ศรีบุญเรือง

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นางงามพันธุ์  ชิตมินทร์

นครปฐม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสายพิณ  ประเสริฐสุขดี

นครสวรรค์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นางชลิกา  ชูกร

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นางกาญจนา  ทิพย์สุข

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นางณัฐดาฉัตร  มั่งคั่ง

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสาวมณฑิชา  ม่วงเงิน

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางนภัทร  พิพ่วนนอก

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสาวศศิธร  บรรณรัตน์

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นายพิพัฒน์  กล่ำรื่น

ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางสาวอลิสา  สุวรรณรัตน์

สงขลา

คลินิกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวศิรวีร์  เชาวลิต

สมุทรปราการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

นางสาวสุวันดี  อึ้งรัตนชัย

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

นางสาวศิริพร  สุพัฒนานนท์

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (เปิดคลินิกส่วนตัว)

แพทย์หญิงปิยอร  ศิริพรมงคล

 

รุ่นที่ 2 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณดวงพร  สุริยาอมฤทธิ์

กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

คุณสิริพร  วงษ์จำรัส

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณศิระสิทธิ์  ไมตรีภักดีสกุล

กรุงเทพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณพัชรี  เหลือดี

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

คุณธัญญา คำเปลี่ยน

นครนายก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

คุณรุจิรวรรณ บุปผาพรหม

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสรญา  สระทองเทียน

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณศิวพร  ลิมปนิลชาติ

นครปฐม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณตรีรัตน์  พรหมพลุ้ย

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

คุณกัญญ์ศิริณัฐ  เสือเหลือง

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

คุณแสงสกาว  ไชยชนะ

นราธิวาส

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

คุณมูบาร๊อก  เกะแมง

ปทุมธานี

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณรุ่งทิพร  ดวงแก้ว

ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลหัวหิน

คุณชาคริต  จันทร์เกิด

พิษณุโลก

โรงพยาบาลพุทธชินราช

คุณอมรัตน์  เจริญสุข

เลย

โรงพยาบาลเลย

คุณอังศุมาลิน  ภูมิชัย

สงขลา

โรงพยาบาลหาดใหญ่

(ย้ายไป รพ.สมิติเวชศรีนครินท์)

คุณรัชนิกานต์ ชุมทอง

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

คุณไพลิน ว่องกิจ

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

คุณมลนภา  คล้ายมีปาน

 

รุ่นที่ 3 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2560

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

นางสาวรัตติกาล  ลำน้อย

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางสาวขวัญดาว  เนาวบุตร

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางสาวเชษฐ์ธิดา  สกุนตนิยม

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พญ.รัชฌาน์  หล่อมณีนพรัตน์

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นางสาววิภารัตน์  ปรัชญคุปต์

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นายทักขิญญ์  เตริยาภิรมณ์

นครนายก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

นางสาวพีรยา  เต็มเจริญสุข

สระบุรี

โรงพยาบาลหนองโดน

นางสาวคัคนกานต์  ผาสุข

สระบุรี

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

นางสาวมาริษา  พรหมเพชรนิล

สระแก้ว

โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว

นางสาวแพรววิภา  แป๊ะเส้ง

ตราด

โรงพยาบาลตราด

นางสาวสายสุพรรณ  ตัณฑวุฑโฒ

นครปฐม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวมีนา  โตศิริพัฒนา

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนิสาศรี  เสริมพล

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นายฐนกร  แสนอินทร์

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นางสาวจุฑาพร  พรมนุ่น

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสาวสุลีวรรณ  จองหนุ่ย

เลย

โรงพยาบาลเลย

นายสมชัย  ภูมิชัย

ตรัง

โรงพยาบาลห้วยยอด

นายณัฐพันธ์  พรหมชาติ

ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นางสาวจริยา  ฐินะกุล

สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางกนกวรรณ  แสนใจ