แพทย์ผู้ผ่านการอบรมการตรวจวินิจฉัยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในขวบปีแรกด้วยเทคนิค Vojta

แพทย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการตรวจวินิจฉัยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในชวบปีแรก
ด้วยเทคนิค
Vojta Theraphy รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2556
Click เพื่อชมภาพจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์หญิงศิวพร วงศ์พิพัฒน์
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทย์หญิงรัชริน คงคะสุวรรณ
คลินิกเอกชน แพทย์หญิงปิยอร ศิริพรมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์หญิงสุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์หญิงดลยา ศิริกังวาลกุล
โรงพยาบาลพุทธโสธร แพทย์หญิงรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ แพทย์หญิงสิจา ลีลาทนาพร
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ แพทย์หญิงจุไรรัตน์ บัวภิบาล
สถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช
สถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงมิรา โครานา
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงอุไรวรรณ โชติเกียติ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
สถาบันสุขภาพเด็กฯ นายแพทย์สมจิต ศรีอุดมขจร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ นายแพทย์วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์
สถาบันสุขภาพเด็กฯ นายแพทย์บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์

 

แพทย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในขวบปีแรก
ด้วยเทคนิค
Vojta รุ่นที่ เมื่อวันที่ 19-23 มกราคม 2558

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์หญิงณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา แพทย์หญิงลุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย
โรงพยาบาลพัทลุง แพทย์หญิงนาตยา พิทักษ์จินดา
โรงพยาบาลเลย แพทย์หญิงอรอนงค์ สถาพรธีระ
โรงพยาบาลศิริราช ผศ.แพทย์หญิงธีรดา พลอยเพชร
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ แพทย์หญิงวันทนียา วัชรีอุดมกาล
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ แพทย์หญิงอาภารัตน์ สุริยวงศ์พงศา
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ดิเรก เอกบวรวงศ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพทย์หญิงจีรวรรณ วรรณโร
โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพทย์หญิงฐิติรัตน์ จงอัจฉริย
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ แพทย์หญิงพิมพ์ชนก สุขสมพร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ นายแพทย์ กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงรัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงรัชดา เกษมทรัพย์
สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์หญิงธันยพร เมฆรุ่งจรัส