การอบรมหลักสูตร Vojta Therapy สำหรับนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว

 Vojta Therapy Training Batch 3 - Infant Course at QSNICH

10 มีนาคม 2560 -  Vojta Training รุ่นที่ 3 Course - D พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Vojta Training รุ่นที่ 3 หลักสูตร 2 ปี ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (QSNICH) หรือโรงพยาบาลเด็ก โดยมีนักกาพบำบัดวอยต้าจบหลักสูตรรุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน

     

 

8 สิงหาคม 2559 - Vojta Training รุ่นที่ 3 Course - C จัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (QSNICH) หรือโรงพยาบาลเด็ก 

กุมภาพันธ์ 2559 - Vojta Training รุ่นที่ 3 Course - B  ของประเทศไทย จัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (QSNICH) หรือโรงพยาบาลเด็ก ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ Vojta จาก องค์การวอยต้าสากล (International Vojta Gesellschaft e.V.) ประเทศเยอรมนี สำหรับรุ่นที่ 3 ผ่านการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 2 คอร์ส เหลืออีกเพียง 2 คอร์ส จึงจะสำเร็จหลักสูตรเพื่อเป็นนักกายภาพบำบัดศาสตร์ Vojta ได้อย่างสมบูรณ์

สิงหาคม 2558 - พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Vojta Therapy รุ่นที่ สำหรับนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักกายภาพบำบัดด้าน Vojta Therapy และพัฒนาเครือข่ายบริการด้าน Vojta Therapy ในประเทศไทย จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (QSNICH) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ(SMNRC) องค์กรวอยต้านานาชาติ (International Vojta Gesellschaft e.V.) และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์(ZMF)  โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีแพทย์หญิง ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดพิธี 

        

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vojta Therapy Training Batch 1 - Adults Course at SMNRC

19 สิงหาคม 2559 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร Vojta Adults Course ที่ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีผู้จบหลักสูตร Vojta เพื่อบำบัดผู้ใหญ่รุ่นที่ 1 ทั้งหมด 22 คน click เพื่อชมวีดิโอ

1 กุมภาพันธ์ 2559 -สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับองค์การวอยต้าสากล-IVG และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เปิดอบรมนักกายภาพบำบัดด้วยเทคนิควอยต้า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบําบัดรักษาผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ดวยเทคนิค Vojta หลักสูตร B”  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยมี พญ.ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากคอร์ส A เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยยังคงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 22 คน Vojta Adult Course B จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559

10 สิงหาคม 2558 – พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบําบัดรักษาผูพิการ และ ผูสูงอายุ ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ดวยเทคนิค Vojta หลักสูตร A” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับหลักสูตรการบําบัดรักษาผูพิการวัยผู้ใหญ่ สถานที่ฝกอบรม – “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ระหวางวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ภายใต้โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการด้าน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูคนพิการทางการเคลื่อนไหว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ(SMNRC) องค์กรวอยต้านานาชาติ (International Vojta Gesellschaft e.V.) และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ (ZMF) โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีแพทย์หญิง ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการ "ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ" เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดพิธี