โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life article

  

CLIMB TO CHANGE A LIFE MILESTONE

 

 

Mountain

 

 

Height (Meter)

 

 

City /Country

 

 

Year

 

 

No. of children with movement disabilities

 

 

Phukradung

 

 

1,316

 

 

Loei, Thailand

 

 

2012

 

 

1

 

 

Erawan Water Fall

 

 

400

 

 

Kanchanaburi, Thailand

 

 

2014

 

 

5

 

 

Kilimanjaro

 

 

5,895

 

 

Tanzania, Africa

 

 

2015

 

 

1

 

 

Thewada Peak

 

 

1,123

 

 

Suphanburi, Thailand

 

 

2015

 

 

20

 

 

Penang Hill

 

 

833

 

 

Penang, Malaysia

 

 

2016

 

 

34

 

 

Khao Dang

 

 

725

 

 

Prachuab Khiri Khan, Thailand

 

 

2016

 

 

5

 

 

Mount Fuji

 

 

3,776

 

 

Japan

 

 

2016

 

 

2

 

 

Noen Chang Suek

 

 

1,053

 

 

Kanchanaburi, Thailand

 

 

2016

 

 

30

Bukit Gasing Hill

160

Kuala Lumpur, Malaysia

2017

9

10th at Penang Hill
2nd
833 Penang, Malaysia 2017 27
11th COCA&Mango
Tree CSR at
Khao Dang
725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2017 6
12th at Khao Dang 725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2017 7
13th at Penang Hill 3rd 833 Penang, Malaysia 2018 34
14th at Huay Ton Hai 850 Sukhothai, Thailand 2018 6
15th at Khao Dang 725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2018 2
16th at Kao Nor 1,000 Nakhon Sawan 2019 COMING UP NEXT

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18

9-10 มีนาคม 2562 เขาหน่อ-เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์


ภาพรวมโครงการ

โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ “Champion” พร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร โดยการสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมจากภาคสังคมและภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงการให้โอกาส และเห็นความสำคัญของความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม ทุกคนจะถูกเรียกว่า “Life-Changer” หรือ “ผู้เปลี่ยนชีวิต” นับเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย และมีความหมายต่อจิตใจ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงเปลี่ยนท้ศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับความสามารถที่พัฒนาได้ของเด็กๆเหล่านี้ จากการพิชิตยอดเขาร่วมกัน

จากการดำเนินโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตทั้งหมด 15 ครั้ง ใน 4 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ได้ตระหนักถึงวิธีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้พิการให้กับคนในสังคมที่ได้ผลดี คือการเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง โดยผ่านการร่วมกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปลี่ยนทัศนติที่มีต่อเด็กพิการเหล่านี้ได้ทันที นอกจากจะเป็นการค้นพบความเมตตาของตนเองที่มีต่อผู้อื่นในสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายร่วมกับเด็กๆและครอบครัวในโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตอีกด้วย

แต่...ถึงแม้ว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต จะทำให้คนในสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับศักยภาพที่แท้จริงของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวบางกลุ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอีกกลุ่มที่ยังต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูร่างกายให้สามารถออกมาเรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย คือบุคคลากรผู้ให้บริการด้านการบำบัดและฟื้นฟู เช่นหมอผู้วินิจฉัย และนักกายภาพบำบัด มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ จึงจัดโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต Champion to Champion ขึ้น เพื่อใช้แสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 3 คน มาเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม ให้มาร่วมเปิดโอกาสการใช้ชีวิตอย่างอิสระของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอีกกว่า 450,000 คนในประเทศไทย

เป้าหมายการจัดโครงการ

1. สื่อสารกับคนในสังคมว่าเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดทางร่างกาย พิชิตเป้าหมายที่ยากจนสำเร็จได้ หากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และคนในสังคมอย่างเหมาะสม โดยใช้การพิชิตยอดเขาเป็นเหตุการณ์จำลองอุปสรรคในชีวิตจริง (เพิ่มเติมเกี่ยวกับปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต กด CTCAL)

2. ระดมทุนเพื่อนำไปสนับสนุนการจัดการอบรมนักกายภาพบำบัดด้วยเทคนิควอยต้า (VOJTA REFRESHER COURSE) (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิควอยต้า กด VOJTA)

ก้าวใหม่ของปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

จึงเป็นการท้าทายความสามารถของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ Champion อีกครั้ง โดยการสนับสนุนของทุกคนในสังคม และเปลี่ยนการสนับสนุนความท้าทายนั้น เป็นการร่วมขยายจำนวนนักกายภาพบำบัดที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิควอยต้า (VOJTA THERAPY) เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยอีกเกือบ 450,000 คน ให้เกิดการพัฒนาทางร่างกายอย่างสูงสุด จนสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระ ลดการพึ่งพิงได้ในอนาคต

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต Champions to Champions

จะนำเสนอเส้นทางการพิชิตยอดเขาของ Champion - เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นโมเดลการต่อสู้ของผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่จะสามารถพิชิตเป้าหมายที่ท้าทายการเคลื่อนไหวจนสำเร็จได้ ด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวและคนรอบข้าง เพื่อระดมทุนจากภาคสังคม ไปต่อยอดช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวคนอื่นๆ ที่กำลังฝ่าฟันข้อจำกัดทางร่างกายเพื่อต่อยอดไปพิชิตเป้าหมายที่ท้าทายให้ได้เหมือนที่พวกเขากำลังทำ

โดยจะเปิดรับการสนับสนุนจากคนในสังคมผ่านรูปแบบการระดมทุนให้มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เพื่อนำไปจัดการอบรมนักกายภาพบำบัดด้วยเทคนิควอยต้า หลักสูตร 2 ปี รุ่นที่ 5 จำนวน 25 คน ในปี 2562 - 2564 ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็ก

 

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านช่องทาง

 

1. โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 799-2-45467-5

 

2. บริจาคโดยใช้บัตรเครดิตผ่าน Socialgiver Crowdfunding : https://www.socialgiver.com/th/donations/?campaign_id=12469
 
3. กดบริจาคผ่าน SMS ครั้งละ 99 บาท ที่เบอร์……..TBC........
 
=====================================


ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 15 - Train the Trainer 2018

=====================================

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 14 บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

วันจัดกิจกรรม : 20-21 ตุลาคม 2561

***For English please scroll down***

(คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม)

  

รายชื่ออาสาสมัครพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพิชิตยอดเขา (Life-Changer)

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด วิธีการเดินทาง
LC#1 นวรัตน์  ยินดี กาญจนบุรี เดินทางเอง
LC#2 ภูวดล  ยินดี กาญจนบุรี เดินทางเอง
LC#3 Papae Kittichai   เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#4 ปกรณ์  หอมโชติ กาญจนบุรี เดินทางเอง
LC#5 อนุพงศ์  เทียมพันธ์พงศ์ ราชบุรี เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#6 Sarawut  Srithingkham   เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#7 Pongprasert  Padengchongjaloen กรุงเทพฯ เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#8 รุ่งนภา  นาโควงค์ สุโขทัย เดินทางเอง
LC#9 ธนิตา  คุณวัฒน์ นนทบุรี เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#10 ปิยาภรณ์  ทองศิริ สระบุรี เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#11 นิภารัตน์  หาญเหี้ยม ชลบุรี เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#12 นิจวิภา  อ่อนตา กรุงเทพฯ เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#13 นารีรัตน์  สามัคคีธรรม ปทุมธานี เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#14 อิสรีย์  กิตติคุณไกรสร นนทบุรี เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#15 ศุภิสรา  แม้นจักร กรุงเทพฯ เดินทางกับมูลนิธิฯ
LC#16 บุญมี  สุขประเสริฐชัย กรุงเทพฯ เดินทางกับมูลนิธิฯ

 

สภาพเขา : พื้นดิน มีต้นไม้สูงตลอดระยะทาง 850 เมตร ความชัน 45 องศา +- เล็กน้อย ตลอดเส้นทาง มีจุดชมวิวเปิดโล่งด้านบน

ที่พัก : โฮมสเตย์ พักร่วมกันระหว่างครอบครัวและอาสาสมัครในทีม พร้อมอาหารเย็นคืนแรก และอาหารเช้าวันรุ่งขึ้น

 

กำหนดการกิจกรรม :

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนพบกันวันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 13:00น. ที่ที่ทำการบ้านนาต้นจั่นเพื่อลงทะเบียน
13:15น. เริ่มกิจกรรมปฐมนิเทศน์ และละลายพฤติกรรม
14:00น. แจ้งกำหนดการกิจกรรมทั้งหมด
14:30-15:30น. เข้าบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
15:30น. workshop การปักผ้าหมักโคลน และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆตามอัธยาศัย
17:30น. อาหารเย็นที่บ้านพักของตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

21 ต.ค. 2561
06:00น. อาหารเช้าที่บ้านพักของตนเอง
07:00น. รถกระบะมารับเพื่อเดินทางไปยังจุดปีนเขา
07:30น. แจ้งกฏกติกาการปีนเขาอีกครั้ง
07:45น. ปล่อยตัวทีมแรกขึ้นเขา และปล่อยแต่ละทีมห่างกัน 5 นาที
10:00น. ทุกทีมถึงบนยอดเขา ร่วมทำกิจกรรมปักด้นกระเป๋าผ้าหมักโคลน ถ่ายรูปหมู่
10:30น. ลงจากยอดเขา
12:00น. เดินทางกลับหมู่บ้านโดยรถกระบะ
12:30น. กิจกรรมทำข้าวเปิ๊ป และอาหารเที่ยง
14:00น. กิจกรรมเปิดใจ
15:30น. ปิดโครงการ

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CTCAL Train the Trainer 

 

 Climb to Change a Life

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

Train the Trainer ทุกจังหวัด ทุกภูเขา ทั่วประเทศไทย


ภาพรวมโครงการ

โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร โดยการสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมจากภาคสังคมและภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงการให้โอกาส และเห็นความสำคัญของความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม จะถูกเรียกว่า “LIFE-CHANGER” หรือ “ผู้เปลี่ยนชีวิต” นับเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย และมีความหมายต่อจิตใจ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกายผ่านการฝึกซ้อม ปีนเขา มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและครอบครัว จากการพิชิตยอดเขาร่วมกัน

2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัว ผ่านการพยายามฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจ จนสามารถพิชิตยอดเขาด้วยกั

3. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการยอมรับและให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ผ่านการเป็นอาสาสมัครที่ช่วยพาเด็กพิการพิชิตยอดเขา ผ่านเป็นผู้สนับสนุนทุนในการจัดโครงการ และผ่านการเป็นผู้ร่วมจัดโครงการ

สถานการณ์เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

ผู้พิการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนกว่าหกสิบล้านคน ยังคงถูกถูกกีดกันและแบ่งแยก ออกจากสังคม  ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สุดท้ายพวกเขาหลายล้านคน จบลงที่การพึ่งพาองค์กรการกุศล และงบประมาณจากรัฐบาลในฐานะผู้พิการที่ต้องพึ่งพิง ทำให้ปัญหาด้านความเท่าเทียมในคุณภาพชีวิตของคนพิการนั้น ยังคงแก้ไขให้สิ้นสุดได้ยาก แต่หากสังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ และเริ่มให้โอกาส พร้อมการสนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจัง จะเป็นการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 450,000 คน หรือกว่า 10,000,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงได้รับความสนใจน้อยที่สุดจากสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไปเพราะขาดความมั่นใจ และขาดพื้นที่ที่สนับสนุนอย่างจริงจังจากสังคม การให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาสนใจ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตได้ และที่นี่ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถเติบโตไปใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ต่อไปในอนาคต
ทำไมต้องปีนเขา ?

ที่มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เราเชื่อมั่นในตรรกะ “การสอนคนให้รู้จักจับปลา ไม่ใช่หาปลามาให้คนกิน” ความหมายคือ “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ไม่ใช่การให้เสื้อผ้า ของใช้ หรืออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายชั่วขณะ แต่การกิจกรรมนี้คือการให้โอกาสเด็กพิการเหล่านี้ได้ค้นพบความสามารถผ่านการพยายามทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง พร้อมการสนับสนุนจาก ครอบครัว และคนในสังคม จนสร้างความมั่นใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเปิดกว้างสู่การใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

ผลลัพท์จากกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 13 โครงการ

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ได้ค้นพบความสามารถผ่านการพยายามทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนจาก ครอบครัว และคนในสังคม สร้างความมั่นใจให้เด็กเหล่านี้เปิดใจกว้างสู่การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอิสระอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม ลดการพึ่งพิง

อาสาสมัคร เปลี่ยนทัศนติที่มีต่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ค้นพบความเมตตาของตนเองที่มีต่อผู้อื่นในสังคมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายร่วมกันกับเด็กๆเหล่านี้และครอบครัว และนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับผู้พิการอื่นๆในสังคมได้อย่างเหมาะสม

ผู้สนับสนุนโครงการ ภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม (Coporate Social Responsibility/CSR) และแสดงเจตนารมณ์ให้ลูกค้าขององค์กรได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่จะรับผิดชอบสังคมขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก

ผู้ร่วมจัดโครงการ ร่วมเผยแพร่โครงการให้สังคมเกิดได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ และเริ่มให้โอกาส พร้อมการสนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจัง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตได้ เป็นกลุ่มคนในสังคมที่เริ่มต้นแก้ไขปัญหาการพึ่งพิงของผู้พิการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประเทศเราเอง

ก้าวใหม่ของปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

จากการดำเนินโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตทั้งหมด 13 ครั้ง ใน 4 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูลณ.เดือนกรกฎาคม 2561) มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ ได้ตระหนักถึงวิธีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้พิการให้กับคนในสังคมที่ได้ผลดีคือ การที่คนในสังคมได้ช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง โดยผ่านการร่วมกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปลี่ยนทัศนติที่มีต่อเด็กพิการเหล่านี้ได้ทันที นอกจากจะเป็นการค้นพบความเมตตาของตนเองที่มีต่อผู้อื่นในสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายร่วมกันในโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตอีกด้วย

มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ จึงมองเห็นโอกาสในการขยายกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ให้เข้าไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยการดำเนินงานของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของตัวเอง นอกจากจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในจังหวัดแล้ว หากทุกคนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้ ในระยะเวลาอันใกล้เราจะได้เห็นการจัดสรรงบประมาณของแผ่นดินซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนทุกคนได้นำไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านที่จำเป็น มากกว่าการแก้ไขปัญหาการพึ่งพิงของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพียงเพราะพวกเขาเหล่านั้นขาดโอกาส และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระ และเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยจำนวนกว่า 450,000 คน และกว่า 10,000,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม

สำหรับทางทางจังหวัดที่เข้าร่วมจัดโครงการนี้ จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่สนับสนุนความเท่าเทียม และการให้โอกาสเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย หากเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถพิชิตยอดเขาที่พื้นที่ของท่านได้ ทุกๆคนก็ต้องทำได้

ชมวีดิโอตัวอย่างโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - ร่วมกับองค์กรทางธุรกิจ ปี 2560 ได้ที่นี่ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - CSR

รายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมดำเนินโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Train the Trainer ติดต่อ

Project Coordinator at

project@zmf-asia.org
 

 

 

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #13

 

=====================================

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #12

 

 

 

"..เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ขอโอกาสก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย เพื่อพิสูจน์ศักยภาพที่แท้จริงอีกครั้ง กับ...12th Climb to Change a Life ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 12.."

 

 

 

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560  เขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

โดย Zy Movement Foundation : มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

“...แม้จะมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว แต่ความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัด และหากพวกเขาสามารถผ่านภูเขาครั้งนี้ไปได้ เขาก็จะก้าวผ่านภูเขาชีวิตต่อไปได้ในวันข้างหน้า ขอโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง กับเรา… ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต”

รายละเอียดโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 12

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ จุดชมวิวเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  83 คน ประกอบด้วย

 • เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 7 คน

 • สมาชิกครอบครัว 14 คน

 • อาสาสมัครพาน้องพิชิตยอดเขา 42 คน (Life-Changer)

 • ทีมงานอาสาสมัคร 7 คน

 • คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ 5 คน

 • สื่อมวลชน 8 คน จากรายการโต๊ะข่าวกีฬา ช่องสามแฟมมิลี่ และรายการ Special Delivery Thailand, Channel 5 ประเทศสิงคโปร์

รับผิดชอบโครงการโดยมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

 1. นายวอลเตอร์ ลี ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์
 2. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ
 3. นางสาวพูนศรี พสุนิรมล กรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายระดมทุน
 4. นางสาวพัชรี พนาราม กรรมการมูลนิธิฯ เหรัญญิก และเลขานุการ
 5. นางสาวกรวรา อัศวลาภนิรันดร กรรมการมูลนิธิฯ
 6. นางศศมณฑ์ สงวนสิน กรรมการมูลนิธิฯ
 7. นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์ ผู้จัดการโครงการ
 8. นางสาวพิมพ์ชนก นัยนานนท์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 9. นางสาวอรวรรณ คุ่ยขบวน เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายละเอียดแพ็คเกจการสนับสนุน

Sponsorship Benefits

Executive VIP 100,000THB+ VIP 50,000THB+ Executive 30,000THB+  Standard 20,000THB+
Logo on banners 1 1 1 1
Logo on team flags  2  1
Logo on T-Shirts  1  1  0
Pack of photos & video footages for PR  1  1  1
Thank you message with your logo on ZMF facebook and ZMF website 6 months 3 months 2 months 1 months

ติดต่อมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

ที่อยู่ 238 ลาดพร้าว ซอย 1 แยก 14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 088 008 1329 และ 02 513 7608  อีเมล์
 project@zmf-asia.org และ zmf.asia@gmail.com 
Line : @zymovement

เพราะ “ความพิการ” ไม่ใช่ภาระ แต่คือ “พลัง” ชมภาพกิจกรรมปีนเพื่เปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 12 ได้ที่นี่ 12thCTCAL

=====================================

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #11

 

=====================================

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #10

 

=====================================

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #9 MyEOMY Bukit Gasing Hill, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

 

Climb to Change a Life ครั้งที่ 9 ของโลก จัดโดย MyEO Malaysia & ZMF Malaysia พาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 9 คน พร้อมพี่อาสา 9 กลุ่ม จำนวน 90 คน พร้อมทีม EO / Entrepreneur Organization ผู้จัดงาน 10 คน และ boy scouts กว่า10 คน พิชิตยอดเขาสำเร็จอีกครั้ง ภายใต้โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต หรือ Climb to Change a Life 


ชมรูปเพิ่มเติมที่ Facebook Page : Zy Movement Foundation

 ======================================

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #8 เนินช้างศึก (ครั้งที่ 4 ในประเทศไทย)

26-27.11.2559

เนินช้างศึก หมู่บ้านอีต่อง ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 จบลงอย่างสมบูรณ์โดยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 29 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสา รวมถึงทีมงาน รวมทั้งหมดกว่า 200 ชีวิต ได้ขึ้นไปพิชิตยอดเนินช้างศึกได้ครบทุกคนอย่างปลอดภัย แม้ว่าจะเจออุปสรรคเป็นฝนนอกฤดูที่ตกลงมาตลอดคืน และหยุดก่อนขึ้นปีนเขาเพียง 30 นาที ทุกคนก็ยังมุ่งมั่นที่จะพิชิตยอดเขาไปให้สำเร็จท่ามกลางละอองฝนและสายหมอก ด้วยการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจาก กองร้อยตชดที่ 135  และ สภ. ปิล๊อก 

ซึ่งหลังจบกิจกรรมสมาชิกได้ส่งข้อความแสดงความรู้สึกถึงการ "เปลี่ยนชีวิต" จากการ "ปีน" ครั้งนี้เข้ามา เป็นข้อพิสูจน์ว่า "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต" ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่เปลี่ยนทุกมุมมองชีวิตของผู้เข้าร่วม ให้เกิดความเชื่อมั่นในพลังความรักจากครอบครัว พลังของการทำดี พลังแห่งกำลังใจ และความเอื้ออาทรจากคนในสังคม ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ตลอดจนผู้ที่ขาดโอกาส และที่สำคัญที่สุดพัฒนาระดับจิตใจของคนในสังคม เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไป  

ติดตามอ่านข้อความจากสมาชิกได้ที่นี่ 
คลิก...

ทั้งนี้ โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 ขอน้อมเกล้าถวายผลดีแห่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้แปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๙ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องที่ยอดเนินช้างศึก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายใต้คำสัญญาว่า #หนูจะแข็งแรงพ่อไม่ต้องห่วง


นอกจากความตั้งใจของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการนี้จะไม่สามารถสำเร็จลงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนทุกราย และทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักดังนี้
- ขอบคุณ Mango Tree และ COCA ที่ นอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้ว คุณ Trevor MacKenzie ยังพาครอบครัว และพนักงานบริษัทมาร่วมเป็นพี่อาสาในครั้งนี้อีกด้วย
- ขอบคุณ Khon Buri Sugar(KBS)
- ขอบคุณ Siam Connection
- ขอบคุณ Keystone Foods
- ขอบคุณ Smile Heart
- ขอบคุณ Show DC 
- ขอบคุณ SAICO
- ขอบคุณ UFC
- ขอบคุณ Hot Pot
- ขอบคุณ S&P
- ขอบคุณ China Vina 
- ขอบคุณ Power Station Motorsport Company Limited
ขอบคุณ คุณแฟรงค์ ผู้บริหาร Foodland
และขอบคุณผู้บริจาคทั่วไปท่านอื่นๆ

และขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตลอดกิจกรรม
- กองร้อยตชด.ที่ 135 
- ชาวบ้านหมู่บ้านอีต่องนำโดยผู้ใหญ่อรุณี 
- สภ. ปิล๊อก
- สภ. ทองผาภูมิ
- เขื่อนวชิราลงกรณ์
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

- บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำหัดมหาชน (BTS)

ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
- ขอบคุณ Chef Kani, Hippo Toasty, Wasbio ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้อโครงการสำหรับเด็กพิการและครอบครัว
- ขอบคุณศรีฟ้า เบเกอรี่ ที่สนับสนุนเค้กฝอยทองสำหรับวันทำกิจกรรม ทั้งยังส่งพนักงานมาร่วมเป็นพี่อาสากว่าสิบคน
- ขอบคุณ เดอะ วี สคูล ที่สนับสนุนอาหารเย็นสำหรับสมาชิกกว่า 200 คน และขนเชฟมือหนึ่งไปปรุงอาหารให้ถึงที่หมู่บ้านอีต่อง
- ขอบคุณ Kao Commercial ที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ครอบครัว และพี่อาสาได้ถือกลับบ้านเป็นกำลังใจในการร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้
- ขอบคุณ Häagen-Dazs ที่ส่งไอศครีมอร่อยๆมาให้สมาชิกได้ทานกันปิดท้ายกิจกรรมปฐมนิเทศน์
- ขอบคุณ Siam Makro ที่สนับสนุนน้ำดื่ม aro สำหรับวันเดินทางไปทำกิจกรรม

สนใจเป็นผู้สนับสนุนโครงการครั้งต่อไป ติดต่อ
มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์
project@zmf-asia.org 
โทร. 088 008 1329

ติดตามชมภาพบรรยากาศความสำเร็จที่นี่
FACEBOOK : Zy Movement Foundation


 

ชมวีดีโอ 6 นาที ของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวที่เข้าร่วมโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตทั้ง 30 คน 
ก่อนการปีนเขาจริง "BEFORE CTCAL4"


 


=====================================

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #7

เพราะความพิการ ไม่ใช่ภาระ แต่คือ “พลัง”
A true story - “...ปีนเขายากมาก แต่สนุก และหนูจะไม่รู้เลยว่าหนูสามารถทำมันได้ ถ้าหนูไม่ได้ลอง มันภาคภูมิใจค่ะ…” แบมแบมบอกเราหลังจากลงมาจากยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย ในโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 3 ปี 2558
ชมคลิปสัมภาษณ์

สี่เดือนก่อนวันปีนเขา กับโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เด็กหญิงแบมแบม เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่กำเนิด เพิ่งผ่านการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังคดมา เธอยังไม่สามารถเดินได้คล่องตัว แต่ด้วยการสนับสนุนจากพ่อแม่ และความมุ่งมั่นที่จะพิชิตยอดเขาเทวดา ภายใต้โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ได้ เธอจึงหมั่นฝึกฝน ทำกายภาพบำบัด จนสามารถเดินได้ดีขึ้นทันวันที่ปีนเขาพอดี แต่ระหว่างทางขึ้นพิชิตยอดเขาสูง 800 เมตรที่มีความชัน 45 องศา กลายเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเธอ เธอร้องไห้ เพราะความเหนื่อย ล้มตัวลงนอนกับพื้น เกือบจะถอดใจไม่ไปต่อ แต่แล้วเธอก็พิชิตยอดเขาสำเร็จได้ด้วยกำลังใจ และการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถจากพี่ๆอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเธอ วันนั้นเราได้เห็นแววตาแห่งความสำเร็จผ่านหยดน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจในความสามารถของเธอเอง ประกอบกับความเชื่อมั่นในพ่อแม่ว่าจะก้าวไปกับเธอ รวมถึงส่วนสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากพี่อาสาที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนในสังคมที่อยู่รอบตัวเด็กพิการเหล่านี้ จากนี้เป็นต้นไปทั้งเด็กหญิงแบมแบม และครอบครัวจะมีแต่ความมั่นใจในทุกย่างก้าว และพร้อมที่จะเปิดใจค้นหาความสามารถใหม่ของตัวเอง เพื่อดำรงชีวิตอย่างอิสระ และเท่าเทียมต่อไปได้ในสังคม นี่ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#3 พิชิตยอดเขาเทวดา ในปี 2558 ของมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ภาพรวมโครงการ
ผู้พิการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนกว่าหกสิบล้านคน ยังคงถูกถูกกีดกันและแบ่งแยก ออกจากสังคมของเขา ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สุดท้ายพวกเขาหลายล้านคน จบลงที่การพึ่งพาองค์กรการกุศล และงบประมาณจากรัฐบาลในฐานะผู้พิการ ปัญหาด้านความเท่าเทียมในคุณภาพชีวิตของคนพิการนั้น ยังคงแก้ไขให้สิ้นสุดได้ยาก แต่หากสังคมมีความตระหนักในความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ และเริ่มให้โอกาส พร้อมการสนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจัง จะเป็นการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 450,000 คน หรือกว่า 10,000,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงได้รับความสนใจน้อยที่สุดจากสังคม แต่หากสังคมมีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตได้ต่อไป และที่นี่ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถเติบโตไปใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ต่อไปในอนาคต


รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตเริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4” เนินช้างศึก เป็นโครงการที่ 8 โดยมีเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าร่วมโครงการแล้ว 58 คน หลังจากจบโครงการแล้ว นอกจากการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง ถึงแรงบันดาลใจในการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของเด็กพิการเหล่านี้ “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ยังได้รับการยืนยันว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมทุกคน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดฟื้นฟู ทั้งยังมีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (มี MOU)
2. องค์การวอยต้าสากล (มี MOU)
3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (มี MOU)
4. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (มี MOU)
5. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (มี MOU)
6. สถาบันราชานุกูล

 ร่วมเป็นผู้สนับสนุน “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต”

แม้ว่าเด็กๆเหล่านี้จะไม่มีแขนหรือขา แต่พวกเขามีความฝันที่เต็มไปด้วยพลังที่มุ่งมั่น พิสูจน์ได้จาก โครงการ “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ที่ผ่านมา 7 ครั้ง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งกำลังขยายความร่วมมือต่อเนื่องไปอีกทั่วโลกในเวลาอันสั้น เราได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า หากเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว สามารถพิชิตเป้าหมายที่ยากเช่นการปีนเขาทั้งที่ไม่มีแขนขาที่สมบูรณ์ได้ พวกเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระ ลดการพึ่งพิง และเท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมได้เช่นกัน เพียงแต่พวกเขาต้องได้รับความเชื่อมั่นและโอกาสจากท่าน จากเรา หากไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคม โอกาสอาจเข้าไม่ถึงเด็กพิการเหล่านี้ การสนับสนุนนี้ จึงถือเป็น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีที่องค์กรของท่านกำลังจะเข้าสู่ความเป็นผู้นำแห่ง Sustainable Corporate Social Responsibilities (CSR) หรือเป็นองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการดำเนินกิจการขององค์กรชั้นนำทั่วโลกแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญกับการตัดสินใจซื้อจากลูกค้า และคู่ค้าขององค์กรอีกด้วย ด้วยการร่วมเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ที่จะเป็นช่องทางให้คนในสังคม ได้เห็นเจตนารมณ์ขององค์กรของท่าน ผ่านทุกช่องทางสังคมออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีความกว้างและเข้าถึงได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้ โดยเลือกแพ็คเกจการสนับสนุนหน้าต่อไป ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองแพ็คเกจได้ที่ Sponsorship Booking และส่งอีเมล์กลับมาที่ project@zmf-asia.org

เพราะ “ความพิการ” ไม่ใช่ภาระ แต่คือ “พลัง”

Because they are not “disabled” but only Differently-abled

=====================================
ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #6 ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ 6th CTCAL

=====================================
ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #5 ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ 5th CTCAL

=====================================
ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4 (ครั้งที่ 3 ในประเทศไทย) ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ 4th CTCAL

 

 

=====================================     

 

CLIMB TO CHANGE A LIFE : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต อ่านต่อที่นี่...

 

 รายชื่อทีมงาน โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 Climb to Change a Life #4 อ่านต่อที่นี่...

 

รายชื่าสาสมัคร โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 Climb to Change a Life #4 อ่านต่อที่นี่

 

 
กิจกรรม

วอยต้า (Vojta) article
การประชุมทางการแพทย์ article
Moving Forward Family Meeting 2016
2019 ACTIVITIES
ZMF Little Chef - Kid's Cooking Class
Thank you for your support
เรื่องราวประทับใจของพ่อแม่ ที่ต่อสู้เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของลูก
สนับสนุนสินค้า ZMF