กรกฎาคม 2015

 เดือนกรกฎาคม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจับมือกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ร่วมกันจัดงาน สัมมนาทางวิชาการด้าน "เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว" ระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก ที่ประเทศไทย
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015

พฤศจิกายน 2015
สิงหาคม 2015
มิถุนายน 2015
เมษายน 2015
มีนาคม 2015
กุมภาพันธ์ 2015