ตุลาคม 2014 article


  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยและอาเซียนในทุกมิติ ระหว่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

  • The Memorandum of Understanding between QSNICH and Zy Movement Foundation to collaborate in improving quality of life for children with mobility impairment in Thailand and in ASEAN in every dimension was signed.
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2014

กุมภาพันธ์ 2014 article
สิงหาคม 2014 article
พฤศจิกายน 2014 article