สิงหาคม 2014 article

 

 

 

   •   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์จัดฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยต้า รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2(หลักสูตร 2 ปี)

   •   The 2nd training for the second batch of VojtaTherapists (2 year program) in Thailand with QSNICH.


 


 

    •   โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพชีราสร่วมกับมูลนิธิซายมูฟ เม้นท์ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยจัดสัมมนาผู้ปกครองในหัวข้อ “การรักษาด้วยเทคนิคสหวิชาชีพในเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

   •   Collaborated with ZMF Malaysia and  the Cheras Rehabilitation Hospital to organize the first parent seminar on “MDT Management of Children with Mobility Issues” in Kuala Lumpur, Malaysia.


     •   โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพชีราสร่วมกับมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยจัดการสัมมนาแปลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศมาเลเซีย ไทย และเยอรมัน ในหัวข้อ “การรักษาด้วยเทคนิคสหวิทยาการในเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

   •   Collaborated with ZMF Malaysia and the Cheras Rehabilitation Hospital to organize Medical Seminar on “MDT Management of Children with Mobility Issues” in Kuala Lumpur, Malaysia, sharing knowledge between Malaysia, Thai, and German aspects.
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2014

กุมภาพันธ์ 2014 article
ตุลาคม 2014 article
พฤศจิกายน 2014 article