กุมภาพันธ์ 2014 article


  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมกับมูลนิธิซายมูฟเม้นท์จัดฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยต้ารุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 (หลักสูตร 2 ปี)

  • The 1st training for the second batch of VojtaTherapists (2 year program) in Thailand with QSNICH.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2014

สิงหาคม 2014 article
ตุลาคม 2014 article
พฤศจิกายน 2014 article