มกราคม 2013 article

 

   
   •   ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์จัดอบรมการวินิจฉัยเด็กด้วยเทคนิควอยต้าให้แก่แพทย์ไทย

   •   Worked with SNMRC and QSNICH to launch the Vojta Diagnostic Course for Thai physicians.

 

 


   

 

         •   สมาชิกสมาคมอีโอสาขาประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในประเทศมาเลเซีย


         •   Members of EO Malaysia Chapter paid a visit to  Zy Movement Foundation to learn and understand the process of setting up and running a foundation to assist disabled children towards independent living.

 

  


 

 

   •   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์วอยต้าสากลและมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ ณ ประเทศไทย

   •   A Memorandum of Understanding between the Internationale Vojta Gesellschaft e.V. and Zy Movement Foundation was signed in Thailand.
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2013

กุมภาพันธ์ 2013 article
มีนาคม 2013 article
กรกฎาคม 2013 article
พฤศจิกายน 2013 article