Our Board of Directors and Staff

คณะกรรมการมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์  

นายวอลเตอร์ ลี
ประธานมูลนิธิ

Mr.Walter Lee 
President

นางสาวช่อผกา วิริยานนท์
รองประธานมูลนิธิ

Miss Chorpaka Wiriyanon
Vice President

นางสาวพูนศรี พสุนิรมล
กรรมการมูลนิธิ

Miss Poonsri Phasuniramol
Board of Directors

นางสาวพัชรี พนาราม
กรรมการมูลนิธิ และ เลขานุการ

Miss Patcharee Panaram
Board of Directors and Secretary

นางสาวกรวรา อัศวลาภนิรันดร
กรรมการมูลนิธิ

Miss Kornwara Asavalapnirundon
Board of Directors

นายกฤษดา ไทธงชัย
กรรมการมูลนิธิ

Mr. Krisda Taitongchai
Board of Directors

นางศศมณฑ์ สงวนสิน
กรรมการมูลนิธิ

Mrs.Sasamon Sanguansin
Board of Directors

 
==============================================

เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ 


นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


นางสาวฌานิดา นิยะพัตร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ