วอยต้า (Vojta) article

ทำความรู้จักกับเทคนิควอยต้า

การบำบัดรักษาด้วยศาสตร์วอยต้า คือ กระบวนการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการกระตุ้นระบบประสาทสั่งการด้านการเคลื่อนไหว (นวดกดจุด)

มีทั้งการให้แรงกดและการยืดไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองและการเคลื่อนไหวที่ประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่จะมีผลต่อการทรงตัวของร่างกาย และการเคลื่อนไหวของแขนขาเพื่อให้สมองเรียนรู้รูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยหลายกลุ่มตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท เช่น เด็กสมองพิการ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างอัมพาตทั้งตัว และผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนปลาย กลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยแขนขาขาดและเด็กพิการแขนขาขาดหายตั้งแต่กำเนิด ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาการหายใจ การเคี้ยว การกลืน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการบำบัดรักษาด้วยเทคนิคดังกล่าวมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 13 ของโลกที่ใช้เทคนิคนี้

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์เป็นผู้ผลักดันความร่วมมือระหว่าง International Vojta Society สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ให้เกิดการอบรมศาสตร์วอยต้าแก่บุคคลากรทางการแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สิงหาคม ปี 2554 เป็นหลักสูตรยาว 2 ปี แบ่งเป็น 4 หลักสูตรๆ ละ 2 สัปดาห์ แต่ละหลักสูตรห่างกัน 6 ซึ่งในปัจจุบันมีนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 2 รุ่น จำนวน 45 คน และมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเทคนิคการวินิจฉัยทั้งหมด 20 คน สำหรับรุ่นที่ 3 เปิดหลักสูตรไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 และยังอยู่ในระหว่างการอบรม ซึ่งคาดว่าจากรุ่นที่ 3 นี้จะสามารถผลิตนักกายภาพบำบัดด้วยศาสตร์วอยต้าสำหรับเด็กเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 25 คน รวมเป็น 75 คนภายในปี 2560

ความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของไทย ให้มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือและสร้างโอกาสแก่ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวในประเทศไทยให้ได้รับการรักษาและดำรงชีวิตในสังคมอย่างอิสระ ลดการพึ่งพิง และมีความเท่าเทียมในโอกาสต่อไป

ประวัติวอยต้า

ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี โดยใช้วิธีการกดจุดเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว ช่วง ค.ศ. 1950 - 1970 ศาสตราจารย์นายแพทย์วาคลาฟ  วอยต้า อายุรแพทย์และกุมารแพทย์ระบบประสาท ได้พัฒนาหลักการบำบัดแบบวอยต้า ซึ่งปัจจุบันนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท และผู้ป่วยเด็ก นายแพทย์วอยต้าค้นพบรากฐานของหลักการบำบัดแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า “การเคลื่อนไหวแบบรีเฟลกซ์โดยหากใช้สิ่งเร้าที่จำเพาะร่วมกับการจัดท่าทางของผู้ถูกกระตุ้นให้เหมาะสมจะสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติของแขน ขา และลำตัวของผู้ถูกกระตุ้นได้ โดยปฏิกิริยาที่ตอบสนองนั้นจะเหมือนเดิมทุกครั้ง

นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นผลของการตอบสนองต่อการกระตุ้นนี้เป็นลักษณะที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวไปด้านหน้า เช่น การเดินและการคลาน ท่านมีสมมติฐานว่ารูปแบบของร่างกายเหล่านี้มีแต่กำเนิด พิสูจน์จากการที่นายแพทย์วาคลาฟ วอยต้า สามารถกระตุ้นทารกแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบรีแฟล็กซ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดอัตโนมัติในวัยต่างๆ ขึ้นมาได้ ตามความเห็นของท่าน ในเด็กสมองพิการรูปแบบการเคลื่อนไหวแต่กำเนิดนี้ถูกขัดขวางในช่วงที่สมองกำลังพัฒนาการเคลื่อนไหว การค้นพบนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบำบัดแบบองค์รวมแก่ทารก เด็ก และผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการวินิจฉัยเพื่อคัดกรองเด็กที่ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ในระยะต้นอีกด้วย

ความเข้มแข็งของอารมณ์จิตใจ

การบำบัดแบบวอยตา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของการประสานการเคลื่อนไหว

ซึ่งจะเห็นได้จากวิธีการที่เด็กใช้ในการกำวัตถุ การพยุงตัวยืน การเดิน และการพูด สิ่งที่ตามมาหลังการบำบัดคือ เด็กจะแสดงความต้องการของเขาได้ง่ายขึ้น และร่าเริงขึ้น เด็กโตจะให้ความเห็นว่า หลังการรักษาด้วยเทคนิควอยต้า เขารู้สึกเคลื่อนไหว เบาขึ้นความรู้สึกในทางบวกนี้เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ปกครองจะใช้การรักษานี้เป็นตัวเชื่อมโยงกับเด็กส่งผ่านความรู้สึกผ่านการสัมผัส เกิดความมั่นคง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กแน่นแฟ้นมากขึ้น

ปัจจุบันได้ผลิตทีมนักกายภาพบำบัดและแพทย์จากทั่วโลกที่ด้วยการอบรมเทคนิวอยตาโดยตรง จากองค์กรวอยต้านานาชาติ (International Vojta Gesellschafte.V. – IVG) ตรวจสอบรายชื่อนักกายภาพบำบัด และแพทย์วินิจฉัยที่ผ่านการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 

วอยต้าในประเทศไทย

 

ปัจจุบันมีทีมผู้สอนประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดและแพทย์ โดยบางท่านได้รับการสอนจากนายแพทย์วอยตาโดยตรง มีองค์กรวอยต้านานาชาติ (International VOJTA Gesellshafte.V.-IVG) เป็นตัวแทน IVG ได้ผลิตนักกายภาพบำบัดทางวอยตาและแพทย์ทางวอยตาไปทั่วโลกมามากกว่า 35 ปี ทั้งนี้การบำบัดด้วยเทคนิควอยตาประสบผลสำเร็จในการรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและพัฒนาการหลายพันคน

 

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการนำเข้าศาสตร์วอยต้าเข้ามาที่ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน มาตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บริการการรักษาบำบัดด้วยศาสตร์วอยต้ากว่า 30 สถาบัน (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาล) ซึ่งดำเนินการรักษาบำบัดโดยนักกายภาพที่สำเร็จหลักสูตร Vojta Therapy for Children ไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น รวม 75 คน ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็ก (คลิกเพื่อดูรายชื่อนักกายภาพบำบัดวอยต้าสำหรับเด็ก) และอีก 24 คนจาก Vojta Therapy for Adults รุ่นที่ 1  ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย  (คลิกเพื่อดูรายชื่อนักกายภาพบำบัดวอยต้า)

 

การจัดอบรม Vojta Therapy สำหรับบำบัดเด็ก แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 courses คือ

1. Course A - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน สิงหาคม ในปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

2. Course B - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ ปีต่อจากปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

3. Course C - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน สิงหาคมของปีต่อจากปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

4. Course D - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ สองปีต่อจากปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

 

การจัดอบรม Vojta Therapy สำหรับบำบัดผู้ใหญ่ แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 course คือ course A-C ช่วงเวลาเดียวกับ Course สำหรับบำบัดเด็กแต่จะเป็นผู้ฝึกสอนคนละชุด VOJTA Milestones in Thailand

 

การจัดอบรม Vojta Therapy จากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

รุ่น 1 เริ่มอบรม สิงหาคม 2554 - รุ่น 1 จบ กุมภาพันธ์ 2556

รุ่น 2 เริ่มอบรม สิงหาคม 2556 - รุ่น 2 จบ กุมภาพันธ์ 2558

รุ่น 3 เริ่มอบรม สิงหาคม 2558 - รุ่น 3 จบ กุมภาพันธ์ 2560

รุ่น 4 กำลังเปิดรับสมัคร 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

เริ่มอบรมรุ่น 4 สิงหาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก VOJTA Therapy รุ่น 4

รายชื่อนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้าทั้ง 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2556

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางสาวทศวรรณ  เอียมการ์ด  พงษ์นุ่มกุล

กรุงเทพ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุนทรี  ทวีธนะลาภ

กรุงเทพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(ย้ายไปสอนมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์)

นางสาวเขมภัค  เจริญสุขศิริ

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางสาววิรงรอง  ยศะสินธุ

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณอุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล

กรุงเทพ

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

นางสาววันทนี  ทองผิว

กรุงเทพ

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

นางสาวสาวิกา  พรหมศร

กรุงเทพ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.ศิวพร  วงศ์พิพัฒน์

ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพรรณี  ปึงสุวรรณ

ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิสมัย  มะลิลา

เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางสาวสลิลลา  เบญจมาภา

เชียงใหม่

ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางธัญลักษณ์  ศรีบุญเรือง

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นางงามพันธุ์  ชิตมินทร์

นครปฐม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสายพิณ  ประเสริฐสุขดี

นครสวรรค์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นางชลิกา  ชูกร

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นางกาญจนา  ทิพย์สุข

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นางณัฐดาฉัตร  มั่งคั่ง

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสาวมณฑิชา  ม่วงเงิน

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางนภัทร  พิพ่วนนอก

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสาวศศิธร  บรรณรัตน์

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นายพิพัฒน์  กล่ำรื่น

ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางสาวอลิสา  สุวรรณรัตน์

สงขลา

คลินิกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวศิรวีร์  เชาวลิต

สมุทรปราการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

นางสาวสุวันดี  อึ้งรัตนชัย

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

นางสาวศิริพร  สุพัฒนานนท์

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (เปิดคลินิกส่วนตัว)

แพทย์หญิงปิยอร  ศิริพรมงคล

 รุ่นที่ 2 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณดวงพร  สุริยาอมฤทธิ์

กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

คุณสิริพร  วงษ์จำรัส

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณศิระสิทธิ์  ไมตรีภักดีสกุล

กรุงเทพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณพัชรี  เหลือดี

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

คุณธัญญา คำเปลี่ยน

นครนายก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

คุณรุจิรวรรณ บุปผาพรหม

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสรญา  สระทองเทียน

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณศิวพร  ลิมปนิลชาติ

นครปฐม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณตรีรัตน์  พรหมพลุ้ย

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

คุณกัญญ์ศิริณัฐ  เสือเหลือง

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

คุณแสงสกาว  ไชยชนะ

นราธิวาส

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

คุณมูบาร๊อก  เกะแมง

ปทุมธานี

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณรุ่งทิพร  ดวงแก้ว

ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลหัวหิน

คุณชาคริต  จันทร์เกิด

พิษณุโลก

โรงพยาบาลพุทธชินราช

คุณอมรัตน์  เจริญสุข

เลย

โรงพยาบาลเลย

คุณอังศุมาลิน  ภูมิชัย

สงขลา

โรงพยาบาลหาดใหญ่

(ย้ายไป รพ.สมิติเวชศรีนครินท์)

คุณรัชนิกานต์ ชุมทอง

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

คุณไพลิน ว่องกิจ

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

คุณมลนภา  คล้ายมีปาน

 รุ่นที่ 3 เริ่มอบรม เดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2560

จังหวัด

สถานที่/หน่วยงาน

ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

นางสาวรัตติกาล  ลำน้อย

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางสาวขวัญดาว  เนาวบุตร

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางสาวเชษฐ์ธิดา  สกุนตนิยม

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พญ.รัชฌาน์  หล่อมณีนพรัตน์

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นางสาววิภารัตน์  ปรัชญคุปต์

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นายทักขิญญ์  เตริยาภิรมณ์

นครนายก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

นางสาวพีรยา  เต็มเจริญสุข

สระบุรี

โรงพยาบาลหนองโดน

นางสาวคัคนกานต์  ผาสุข

สระบุรี

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

นางสาวมาริษา  พรหมเพชรนิล

สระแก้ว

โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว

นางสาวแพรววิภา  แป๊ะเส้ง

ตราด

โรงพยาบาลตราด

นางสาวสายสุพรรณ  ตัณฑวุฑโฒ

นครปฐม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวมีนา  โตศิริพัฒนา

นครปฐม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนิสาศรี  เสริมพล

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นายฐนกร  แสนอินทร์

นนทบุรี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

นางสาวจุฑาพร  พรมนุ่น

นนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสาวสุลีวรรณ  จองหนุ่ย

เลย

โรงพยาบาลเลย

นายสมชัย  ภูมิชัย

ตรัง

โรงพยาบาลห้วยยอด

นายณัฐพันธ์  พรหมชาติ

ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นางสาวจริยา  ฐินะกุล

สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางกนกวรรณ  แสนใจ

 

 

คลินิกเฉพาะทางวอยต้าแห่งแรกในประเทศไทย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การฝึกอบรม Vojta Refresher Course - หลักสูตรทบทวนความรู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจบการอบรมวอยต้าสำหรับบำบัดผู้ใหญ่รุ่นที่ 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเชิงลึกศาสตร์ Vojta Theraphy คลิกที่นี่
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้า คลิกที่นี่
แพทย์ผู้ผ่านการอบรมการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิควอยต้า คลิกที่นี่
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้าคอร์สผู้ใหญ่ Vojta Therapy in Adults: 1st batch คลิกที่นี่
รายชื่อสถานพยาบาลที่มีการบำบัดวอยต้า คลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แพทย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในขวบปีแรก ด้วยเทคนิค Vojta รุ่นที่ 1

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทย์หญิงศิวพร วงศ์พิพัฒน์

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์หญิงรัชริน คงคะสุวรรณ

คลินิกเอกชน

แพทย์หญิงปิยอร ศิริพรมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงสุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ

แพทย์หญิงดลยา ศิริกังวาลกุล

โรงพยาบาลพุทธโสธร

แพทย์หญิงรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

แพทย์หญิงสิจา ลีลาทนาพร

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ บัวภิบาล

สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช

สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงมิรา โครานา

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงอุไรวรรณ โชติเกียติ

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

นายแพทย์สมจิต ศรีอุดมขจร

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

นายแพทย์วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

นายแพทย์บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์

แพทย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในขวบปีแรกด้วยด้วยเทคนิค Vojta รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

แพทย์หญิงลุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย

โรงพยาบาลพัทลุง

แพทย์หญิงนาตยา พิทักษ์จินดา

โรงพยาบาลเลย

แพทย์หญิงอรอนงค์ สถาพรธีระ

โรงพยาบาลศิริราช

ผศ.แพทย์หญิงธีรดา พลอยเพชร

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

แพทย์หญิงวันทนียา วัชรีอุดมกาล

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

แพทย์หญิงอาภารัตน์ สุริยวงศ์พงศา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ดิเรก เอกบวรวงศ์

โรงพยาบาลหาดใหญ่

แพทย์หญิงจีรวรรณ วรรณโร

โรงพยาบาลหาดใหญ่

แพทย์หญิงฐิติรัตน์ จงอัจฉริย

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

แพทย์หญิงพิมพ์ชนก สุขสมพร

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

นายแพทย์ กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงรัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงรัชดา เกษมทรัพย์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แพทย์หญิงธันยพร เมฆรุ่งจรัส

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การอบรมหลักสูตร Vojta Therapy สำหรับนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว อ่านต่อ...

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojta ทำงานอย่างไร อ่านต่อ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จ จากการบำบัดด้วย Vojta อ่านต่อ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวอยต้า

International Vojta Gesellschafte.V.

Wellersbergstrasse 60, D-57072 Siegen

Tel + 49/(0)271 /30 38 39-99

Fax + 49/(0)271 /30 38 39-98

Email:info@vojta.com

Website: www.vojta.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับวอยต้าในประเทศไทย และอาเซียน ติดต่อมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก International Vojta Gesellschafte.V.

Zy Movement Foundation

238 Soi Ladprao 1 Yaek 14, Chomphon,

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Mobile: +66 99 090 9569

Tel: +66 2 513 7608

Fax: +66 2 513 7338

www.zmf-asia.org  www.facebook.com/zymovement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรม

โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life article
การประชุมทางการแพทย์ article
Moving Forward Family Meeting 2016
2019 ACTIVITIES
ZMF Little Chef - Kid's Cooking Class
Thank you for your support
เรื่องราวประทับใจของพ่อแม่ ที่ต่อสู้เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของลูก
สนับสนุนสินค้า ZMF