วอยต้า (Vojta) article

ทำความรู้จักกับเทคนิควอยต้า

การบำบัดรักษาด้วยศาสตร์วอยต้า คือ กระบวนการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการกระตุ้นระบบประสาทสั่งการด้านการเคลื่อนไหว (นวดกดจุด)

มีทั้งการให้แรงกดและการยืดไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองและการเคลื่อนไหวที่ประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่จะมีผลต่อการทรงตัวของร่างกาย และการเคลื่อนไหวของแขนขาเพื่อให้สมองเรียนรู้รูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยหลายกลุ่มตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท เช่น เด็กสมองพิการ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างอัมพาตทั้งตัว และผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนปลาย กลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยแขนขาขาดและเด็กพิการแขนขาขาดหายตั้งแต่กำเนิด ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาการหายใจ การเคี้ยว การกลืน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการบำบัดรักษาด้วยเทคนิคดังกล่าวมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 13 ของโลกที่ใช้เทคนิคนี้

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์เป็นผู้ผลักดันความร่วมมือระหว่าง International Vojta Society สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ให้เกิดการอบรมศาสตร์วอยต้าแก่บุคคลากรทางการแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สิงหาคม ปี 2554 เป็นหลักสูตรยาว 2 ปี แบ่งเป็น 4 หลักสูตรๆ ละ 2 สัปดาห์ แต่ละหลักสูตรห่างกัน 6 ซึ่งในปัจจุบันมีนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 2 รุ่น จำนวน 45 คน และมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเทคนิคการวินิจฉัยทั้งหมด 20 คน สำหรับรุ่นที่ 3 เปิดหลักสูตรไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 และยังอยู่ในระหว่างการอบรม ซึ่งคาดว่าจากรุ่นที่ 3 นี้จะสามารถผลิตนักกายภาพบำบัดด้วยศาสตร์วอยต้าสำหรับเด็กเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 25 คน รวมเป็น 75 คนภายในปี 2560

ความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของไทย ให้มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือและสร้างโอกาสแก่ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวในประเทศไทยให้ได้รับการรักษาและดำรงชีวิตในสังคมอย่างอิสระ ลดการพึ่งพิง และมีความเท่าเทียมในโอกาสต่อไป

ประวัติวอยต้า

ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี โดยใช้วิธีการกดจุดเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว ช่วง ค.ศ. 1950 - 1970 ศาสตราจารย์นายแพทย์วาคลาฟ  วอยต้า อายุรแพทย์และกุมารแพทย์ระบบประสาท ได้พัฒนาหลักการบำบัดแบบวอยต้า ซึ่งปัจจุบันนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท และผู้ป่วยเด็ก นายแพทย์วอยต้าค้นพบรากฐานของหลักการบำบัดแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า “การเคลื่อนไหวแบบรีเฟลกซ์โดยหากใช้สิ่งเร้าที่จำเพาะร่วมกับการจัดท่าทางของผู้ถูกกระตุ้นให้เหมาะสมจะสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติของแขน ขา และลำตัวของผู้ถูกกระตุ้นได้ โดยปฏิกิริยาที่ตอบสนองนั้นจะเหมือนเดิมทุกครั้ง

นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นผลของการตอบสนองต่อการกระตุ้นนี้เป็นลักษณะที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวไปด้านหน้า เช่น การเดินและการคลาน ท่านมีสมมติฐานว่ารูปแบบของร่างกายเหล่านี้มีแต่กำเนิด พิสูจน์จากการที่นายแพทย์วาคลาฟ วอยต้า สามารถกระตุ้นทารกแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบรีแฟล็กซ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดอัตโนมัติในวัยต่างๆ ขึ้นมาได้ ตามความเห็นของท่าน ในเด็กสมองพิการรูปแบบการเคลื่อนไหวแต่กำเนิดนี้ถูกขัดขวางในช่วงที่สมองกำลังพัฒนาการเคลื่อนไหว การค้นพบนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบำบัดแบบองค์รวมแก่ทารก เด็ก และผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการวินิจฉัยเพื่อคัดกรองเด็กที่ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ในระยะต้นอีกด้วย

ความเข้มแข็งของอารมณ์จิตใจ

การบำบัดแบบวอยตา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของการประสานการเคลื่อนไหว

ซึ่งจะเห็นได้จากวิธีการที่เด็กใช้ในการกำวัตถุ การพยุงตัวยืน การเดิน และการพูด สิ่งที่ตามมาหลังการบำบัดคือ เด็กจะแสดงความต้องการของเขาได้ง่ายขึ้น และร่าเริงขึ้น เด็กโตจะให้ความเห็นว่า หลังการรักษาด้วยเทคนิควอยต้า เขารู้สึกเคลื่อนไหว เบาขึ้นความรู้สึกในทางบวกนี้เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ปกครองจะใช้การรักษานี้เป็นตัวเชื่อมโยงกับเด็กส่งผ่านความรู้สึกผ่านการสัมผัส เกิดความมั่นคง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กแน่นแฟ้นมากขึ้น

ปัจจุบันได้ผลิตทีมนักกายภาพบำบัดและแพทย์จากทั่วโลกที่ด้วยการอบรมเทคนิวอยตาโดยตรง จากองค์กรวอยต้านานาชาติ (International Vojta Gesellschafte.V. – IVG) ตรวจสอบรายชื่อนักกายภาพบำบัด และแพทย์วินิจฉัยที่ผ่านการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 

วอยต้าในประเทศไทย

 

ปัจจุบันมีทีมผู้สอนประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดและแพทย์ โดยบางท่านได้รับการสอนจากนายแพทย์วอยตาโดยตรง มีองค์กรวอยต้านานาชาติ (International VOJTA Gesellshafte.V.-IVG) เป็นตัวแทน IVG ได้ผลิตนักกายภาพบำบัดทางวอยตาและแพทย์ทางวอยตาไปทั่วโลกมามากกว่า 35 ปี ทั้งนี้การบำบัดด้วยเทคนิควอยตาประสบผลสำเร็จในการรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและพัฒนาการหลายพันคน

 

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการนำเข้าศาสตร์วอยต้าเข้ามาที่ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน มาตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บริการการรักษาบำบัดด้วยศาสตร์วอยต้ากว่า 30 สถาบัน (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาล) ซึ่งดำเนินการรักษาบำบัดโดยนักกายภาพที่สำเร็จหลักสูตร Vojta Therapy for Children ไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น รวม 75 คน ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็ก (คลิกเพื่อดูรายชื่อนักกายภาพบำบัดวอยต้าสำหรับเด็ก) และอีก 24 คนจาก Vojta Therapy for Adults รุ่นที่ 1  ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย  (คลิกเพื่อดูรายชื่อนักกายภาพบำบัดวอยต้า)

 

การจัดอบรม Vojta Therapy สำหรับบำบัดเด็ก แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 courses คือ

1. Course A - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน สิงหาคม ในปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

2. Course B - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ ปีต่อจากปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

3. Course C - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน สิงหาคมของปีต่อจากปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

4. Course D - ช่วงเวลาการฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ สองปีต่อจากปีที่รับเข้าอบรมของรุ่นนั้น

 

การจัดอบรม Vojta Therapy สำหรับบำบัดผู้ใหญ่ แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 course คือ course A-C ช่วงเวลาเดียวกับ Course สำหรับบำบัดเด็กแต่จะเป็นผู้ฝึกสอนคนละชุด VOJTA Milestones in Thailand

 

การจัดอบรม Vojta Therapy จากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

รุ่น 1 เริ่มอบรม สิงหาคม 2554 - รุ่น 1 จบ กุมภาพันธ์ 2556

รุ่น 2 เริ่มอบรม สิงหาคม 2556 - รุ่น 2 จบ กุมภาพันธ์ 2558

รุ่น 3 เริ่มอบรม สิงหาคม 2558 - รุ่น 3 จบ กุมภาพันธ์ 2560

รุ่น เริ่มอบรม สิงหาคม 2560 - รุ่น 4 จบ กุมภาพันธ์ 2562

รุ่น เริ่มอบรม สิงหาคม 2562 - อยู่ในระหว่างการอบรม

 

 

คลินิกเฉพาะทางวอยต้าแห่งแรกในประเทศไทย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การฝึกอบรม Vojta Refresher Course - หลักสูตรทบทวนความรู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจบการอบรมวอยต้าสำหรับบำบัดผู้ใหญ่รุ่นที่ 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเชิงลึกศาสตร์ Vojta Theraphy คลิกที่นี่
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้า คลิกที่นี่
แพทย์ผู้ผ่านการอบรมการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิควอยต้า คลิกที่นี่
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมวอยต้าคอร์สผู้ใหญ่ Vojta Therapy in Adults: 1st batch คลิกที่นี่
รายชื่อสถานพยาบาลที่มีการบำบัดวอยต้า คลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vojta ทำงานอย่างไร อ่านต่อ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จ จากการบำบัดด้วย Vojta อ่านต่อ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวอยต้า

International Vojta Gesellschafte.V.

Wellersbergstrasse 60, D-57072 Siegen

Tel + 49/(0)271 /30 38 39-99

Fax + 49/(0)271 /30 38 39-98

Email:info@vojta.com

Website: www.vojta.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับวอยต้าในประเทศไทย และอาเซียน ติดต่อมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก International Vojta Gesellschafte.V.

Zy Movement Foundation

238 Soi Ladprao 1 Yaek 14, Chomphon,

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Mobile: +66 99 090 9569

Tel: +66 2 513 7608

Fax: +66 2 513 7338

www.zmf-asia.org  www.facebook.com/zymovement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรม

โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life article
การประชุมทางการแพทย์ article
Moving Forward Family Meeting 2016
2019 ACTIVITIES
ZMF Little Chef - Kid's Cooking Class
Thank you for your support
เรื่องราวประทับใจของพ่อแม่ ที่ต่อสู้เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของลูก
สนับสนุนสินค้า ZMF