โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต article

"เพราะความพิการไม่ใช่ภาระ...แต่คือพลัง"

CLIMB TO CHANGE A LIFE : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

ภาพรวมโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจิตอาสา ทั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยตรง รวมถึงสร้างกำลังใจให้เด็กและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนในสังคม ได้สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้สามารถใช้ชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างเท่าเทียมผ่านโมเดลกิจกรรมที่สนุกและท้าทายอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัว จากการพิชิตยอดเขาด้วยตนเอง

2. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ผ่านการเป็นพี่อาสาที่ช่วยพาน้องพิการพิชิตยอดเขา รวมถึงผู้สนับสนุนทุนในการจัดโครงการ 

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัว ผ่านการพยายามฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจ จนสามารถพิชิตไปด้วยกันกับเด็ก

หลักการและที่มา

จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553 ของมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ (Zy Movement Foundation: ZMF) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว ทั้งในด้านการพัฒนากาย จิตใจ และสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้ ตลอดจนเน้นให้สังคมตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวนกว่า 450,000 คนในประเทศไทย เราพบว่านอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการรักษาแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คือการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง อันได้แก่ ครอบครัว และสังคมโดยรวม โดยเด็กที่เติมโตมาในครอบครัวที่เข้มแข็ง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเขา จะมีพัฒนาการที่ดีกว่าในทุกๆ ด้าน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ จึงจัดตั้งโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life ( CTCAL) ขึ้นโดยพา “น้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหว” พร้อมครอบครัว ขึ้นไปพิชิตยอดเขาสูงในประเทศไทยด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร ที่จะถูกเรียกว่า Life-Changers หลังจากพิชิตยอดเขาสำเร็จ การให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวคนหนึ่งได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นการชดเชยการขาดโอกาสมากมายในชีวิตจากการที่เกิดมาพร้อมความพิการ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน 

ร่วมสนับสนุนทุนจัดกิจกรรม สำหรับ โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

โอนเงินมาที่ บัญชีมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์  ธนาคาร:  กสิกรไทย  สาขา :   พหลโยธิน  เลขที่บัญชี :  799-2-45467-5

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email: zmf.asia@gmail.com เพื่อส่งใบเสร็จ และจัดสรรเงินทุนสำหรับกิจกรรมอย่างถูกต้อง 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่สาม ของเดือน พฤศจิกายน  ในทุกปี

การดำเนินงาน 

มีนาคม
ตั้งคณะทำงาน วางแผนงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ
เมษายน - พฤศจิกายน ประชาสัมพันธ์โครงการ และหาเงินสนับสนุน
สิงหาคม
เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ
ตุลาคม ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครและครอบครัว แบ่งกลุ่มเพื่อดูแลน้องๆ
พฤศจิกายน
จัดกิจกรรม
มกราคม ปีถัดไป สรุปงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

 

 

ก้าวย่างของ CLIMB TO CHANGE A LIFE : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

 

 

ความประทับใจจากผู้เข้าร่วม  CLIMB TO CHANGE A LIFE : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต