Our Strategic

เพื่อการยอมรับ เชิญชวน และสนับสนุนให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมเกี่ยวกับ คนพิการโดยเริ่มการเปลี่ยนแปลงจาก: