เมษายน 2010 article

 

  • เซ็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดนแบรก์ กรมการแพทย์ และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ณ ประเทศเยอรมนี

  • A 5 year Memorandum Of Understanding between University Hospital Heidelberg,Department of Medical Science, Thailand & Zy Movement Foundation was signed in Germany.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2010

มิถุนายน 2010 article
กรกฎาคม 2010 article