มิถุนายน 2010 article

 

  • มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • Zy Movement Foundation became an official entity.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2010

เมษายน 2010 article
กรกฎาคม 2010 article