กรกฎาคม 2010 article

 

  • เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาล คือ กรมการแพทย์ และหน่วยงานเอกชน คือมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ในการจัดตั้ง“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหวและครอบครัว”

  • “The committee for Developing the Quality of Life for Children with Disabilities & their families”, a joint collaboration between government and private sectors was formed by Department of Medical Services, Thailand with ZMF as one of the founding committee.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2010

เมษายน 2010 article
มิถุนายน 2010 article