สิงหาคม 2011 article

 

  • ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติร่วมกับ มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ จัดงานฝึกอบรม  นักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยต้ารุ่นแรกในไทย (หลักสูตร 2 ปี)

  • The Training of The First batch of Vojta Therapists (2 years program) in Thailand with Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre officially took off.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2011

มีนาคม 2011 article
กรกฎาคม 2011 article