มิถุนายน 2012 article

 

  • ร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดนแบรก์ ศูนย์สิรินธรฯ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อนำเสนองาน ในการประชุมสัมมนาประดับชาติในหัวข้อเรื่อง“อนาคตในการรักษาและดูแลเด็กพิการทางสมอง รวมถึงแขน ขาแต่กำเนิดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง ไลฟ์ซิค ประเทศเยอรมนี

  • Collaborated with Heidelberg University Hospital (Germany), SNMRC and QSNICH to jointly deliver a presentation in the international symposium on “Future treatment and management of children with congenital limb deficiency and cerebral palsy” in ASEAN in the “World Congress on Orthopedic and Rehabilitation Technic” in Leipzig, Germany.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2012

มีนาคม 2012 article
เมษายน 2012 article
สิงหาคม 2012 article
ตุลาคม 2012 article
ธันวาคม 2012 article