วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 article

                            

เผยแพร่ข้อมูลให้แก่สังคม และชุมชน ในการสร้างทัศนติที่ถูกต้องต่อคนพิการว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ 

 

 

The Way We Achieve it: 

  • Create awareness for the public to have right attitude towards persons with disability in the society through different media channels i.e. TV program, press, public relations, events and children book and the internet.
  • Key Message: to induce change in society’s attitude towards persons with disability from “Medical Model (Seeing persons with disability as patients) and Charity Model (Seeing persons with disability as receivers)” to be “Social Model” (Seeing persons with disability as an equal). 

 
Our Objectives

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 article