วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 article

                            

สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ในการรักษาและฟื้นฟูเด็กพิการจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

The Way We Achieve it: 

  • To facilitate knowledge transfer from international sources – starting with Heidelberg University – Germany about mobility treatment of Congenital Limb Deficiency and Cerebral Palsy.  In case of Congenital Limb deficiency – we will be using “Zy Lee” as the case reference to document of the treatment process and disseminate this information to the appropriate channels and parties.
  • “Teach & Travel” Program – To create a bilateral exchange between Thailand and Germany so that German specialists can visit Thailand on special sabbatical whereby they can spend half the time imparting and sharing their areas of expertise with the Thai health-givers and the other half travelling and exploring the national tropical beauty of Thailand and South East Asia.
  • To organize/sponsor overseas training trip of the Surgeon / Physiotherapist / P&O team from selected government office in Thailand, hence to enable them to acquire the necessary know-how and skill in order to train the other health givers to provide better treatments to the children.

 
Our Objectives

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 article