วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 article

                              

ฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองที่มีบุตร หลาน พิการแต่กำเนิด ให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจการดูแล และ ฟื้นฟูเด็กพิการ โดยเน้นความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว 


The Way We Achieve it: 

  • Create Network of Families of Children with Disability

 The fact is that “before treating the children, the parents must be treated first”, the foundation will create a network of parents of children with disability – mobility issues and sponsor/organize the following activities:

  • Rehabilitation seminars for the parents to have correct understanding and positive attitude
  • To empower the parents to fight for the right of their children i.e. education, public welfare, etc.
  • To publish a “Road Map” i.e. self help book which contains the information and direction of what, when, where and how to manage their children with this disability.

 
Our Objectives

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 article