วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 article

 

ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้

 

                             

The way we achieve it:

  • To organize a mobility clinic of international doctors under the program of “Teach & Travel” – Starting with Heidelberg University, Germany
  • To train children with disabilities to have a positive attitude and love their own bodies  (through family training)

 
Our Objectives

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 article
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 article