โครงการสัมมนาทางการแพทย์ระดับอาเซียนเรื่องการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ศาสตร์องค์รวม Click to download PDF. version The 5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT (5th AMCM)

 

The 5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT (5th AMCM) Click to download PDF. version

TOPIC : Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categorization

August 21st - 22nd, 2019 at the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

===============================================================================

 

Dear colleagues,

 

We would like to invite you to participate in the 5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT  (5th AMCM) on August 21st - 22nd, 2019 at the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

 

THEME : Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categorization

The AMCM is an ASEAN based annual Medical Seminar, aiming to provide insightful and informative knowledge as well as a forum for the exchange of ideas, a chance to network with like-minded colleagues and friends, an opportunity for representatives in the ASEAN community to share their challenges, and exchange knowledge among the multi-disciplinary teams towards the successful treatment for Children with Movement Disabilities and facilitate them towards independent living.

 

Please visit our website

THE 5th AMCM for a full medical seminar program and submit your on-line registration.

Should you have any inquiries, please let us know through the following contact : Ms. Palita Siriwannapong, Email : project@zmf-asia.org, Phone : +(66) 99 0909 569

We are looking forward to welcome you to Thailand.

 

Sincerely,
       

Click to see Speakers' CV & Abstracts                        

IN BRIEF

Children with cerebral palsy (CP) experience difficulties in physical movement and the number of children with mobility impairment in South-east Asia is 10,000,000 cases.

The key to successful treatment for CP children is effective approaches from multidisciplinary team which required professional experience, special expertise and good clinical management with a lot of input from parent or caretaker.

Zy Movement Foundation, since 2008, has been in collaboration with renowned local and international medical institutes with related expertise, working in all dimensions to improve the quality of life of these children to facilitate them towards independent living.

The AMCM is an opportunity for representatives in ASEAN community to share their challenges, and exchange knowledge among the multi-disciplinary teams in Neuromuscular medicine, Orthopedics, Prosthetics & Orthotics, Rehabilitation medicine and related fields to enhance professional skills, treatments for patients with mobility impairment and preventative technique by non-surgical / surgical process.

The AMCM Milestone :

The 1st AMCM - a successful 1st AMCM was held at Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Ministry of Public Health, Thailand in 2015, with a good response from 229 participants from 7 ASEAN countries under the theme of Hip Management in Cerebral Palsy Child.

The 2nd AMCM - with the theme : Management of foot & Ankle in Cerebral Palsy was held at Cheras Rehabilitation Hospital, Malaysia from July 13th - 15th, 2016 with a good response from 180 participants from 5 ASEAN countries.

The 3rd AMCM - shared medical knowledge under the theme: Scoliosis and Hip Dysplasia in Children with Mobility Impairment combined with Enabling Village Tour and  Parent’s Workshop - Back you up - The Journey through  Spine Surgery was held at KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore from July 6th - 8th, 2017 with a good response from 200 participants from 3 ASEAN countries.

The 4th AMCM - in collaboration with The Asian Prosthetics and Orthotics Scientific Meeting (APOSM 2018) during November 7th-9th, 2019 which we successfully gathered almost 300 specialists from 23 countries on the conference and 50 parents of Children with Movement Disabilities in Thailand to learn and share knowledge of treatment and management of Children with Movement Disabilities who have needs for Prosthetical and Orthotical.

The 5th AMCM, as part of the Continuous Professional Development Academic Series, aims to provide insightful and informative knowledge as well as a forum for the exchange of ideas, a chance to network with like-minded colleagues and friends, hoping to bridge the gap between doctor guidelines and patient preferences under the 5th AMCM with the theme of  :

Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categ​o​rization

Date : August 21st-23rd, 2019

Venues :

- Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (for Medical Specialist session August 21st - 22nd) and

- Rajanukul Institute (for Parent Session August 23rd)


The right approaches from experienced experts will encourage these children to seek their own values and improve their quality of life.


Visit the 5th AMCM official site to submit your online- registration click :
THE 5th AMCM

 

We sincerely look forward to your participation to learn and share with our panel of experts from Germany, Sweden and our own ASEAN region.

 
Sincerely,

The 5th AMCM Committees

===============================================================================

The AMCM MILESTONE : 2015 - present


1st AMCM in Thailand : In collaboration with the Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Ministry of Public Health, Thailand in 2015.

 

2nd AMCM in Malaysia : In collaboration with Zy Movement Foundation Malaysia and Cheras Rehabilitation Hospital, Ministry of Public Health, Malaysia in 2016.

 

3rd AMCM in Malaysia : In collaboration with KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore in 2017

 

4th AMCM in Thailand : In collaboration with APOSM 2018, International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), Thailand

โครงการสัมมนาทางการแพทย์ระดับอาเซียนเรื่องการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ศาสตร์องค์รวม Click to download PDF. version 

TOPIC : Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categorization

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ศิริราชพยาบาล และ สถาบันราชานุกูล

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ. ดร. พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล      ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์

พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์                           ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

นพ. ภาริส  วงศ์แพทย์                              กรรมการบริหาร และหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

-----TBC------                                         คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวอลเตอร์ ลี                                       ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์                  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

====================================================================================

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทั้งในด้านการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ และเท่าเทียม โดยเริ่มต้นจากการผลักดันความร่วมมือทางการแพทย์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ระหว่างกรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2551 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้บุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้พัฒนาความรู้แบบองค์รวมด้านรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้มาตรฐานสากล และได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางสมอง” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 และต่อยอดความร่วมมือทางการแพทย์ด้วยการพัฒนาเป็น “งานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ศาสตร์องค์รวม” (ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT / AMCM) ตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดงานปีละ 1 ครั้ง จนถึงปัจจุบันรวม 4 ครั้ง ใน 3 ประเทศภูมิภาคอาเซียน คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ และในปี 2561 ได้มีโอกาสจัดร่วมกับงาน APOSM 2018 ที่ประเทศไทยอีกด้วย

ในปี 2562 นี้ จึงถือเป็นวาระครบรอบ 10 ปี ของความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างกรมแพทย์ ประเทศไทย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ทั้งนี้ มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ จึงจะจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนเรื่องการรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ศาสตร์องค์รวม ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categorization สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนามาตรฐานทางการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมให้ความรู้ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานพิการทางการเคลื่อนไหวในการเข้าถึงโอกาสทางการรักษา การศึกษา และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ศาสตร์องค์รวมในประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ได้มาตรฐานสากล

2. เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานพิการทางการเคลื่อนไหวในการเข้าถึงโอกาสทางการรักษา การศึกษา และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แบ่งตามช่วงอายุ (Patient Centricity with Age Categorization)

3. เพื่อกระชับความร่วมมือทางการแพทย์ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา และสถานที่

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์ และ สถาบันราชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม

DATE TOPIC
AUGUST 21st, 2019  (Tentative) Opening Ceremony by German Ambassador, Minister of Foreign Affairs, Thailand, Zy Movement Foundation and Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Morning Session Symposium I : Multidisciplinary Approach for Neuromuscular diseases by Dr. Oranee Sanmaneechai and team (US, Thailand)
Afternoon Session

(TOPIC NEEDED) by Fionn Bayley, Physiotherapist, Internationale Vojta Gesellschaft e.V. (Germany), followed by Vojta Research Project in Thailand by Dr. Parit Wongpat

  Symposium II : Multidisciplinary Approach for Orthotic Management in Children with Mobility Impairment by Arjarn Sasithon Sukthomya and team (US, Thailand) ; Multidisciplinary Approach (TOPIC NEEDED) by Mr. Bengt Soderberg (CEPO, Sweden)
   
AUGUST 22nd, 2019  VENUE : SSPO (Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics)
Morning Session

Symposium III : Treatment options in patients with neuromuscular disease or congenital deformities by
Prof. Frank Braatz, Medical Orthobionics, University Medical Centre Göttingen and
Mr. Merkur Alimusaj, Head of Prosthetics and Orthotics Department, Heidelberg University Hospital, Germany

Afternoon Session

Case Discussion I : (TOPIC NEEDED) Multidisciplinary Approach by
Dr. Veerasak Thamkunanon,
Dr. Ubonwon Wathanadilokul and
Ms. Wirongrong Yasasindhu, 
Queen Sirikit National Institute of Child Health

   
AUGUST 23rd, 2019  VENUE : RAJANUKUL INSTITUTE
Morning Session Parent Seminar : Vojta Therapy in Thailand by Dr. Parit Wongpat and Ms Wantanee Thongpiw 
Afternoon Session

Parent Seminar : Multidisciplinary Team
Parent Involvement & Expectation by Khun Kornwara & Khun Suwanna (30 mins)
Pediatrician Dr Ubonwon Wathanadilokul / Center of discussion (TBC), (15 mins)
Neuromuscular medicine specialist (TBC), (15 mins)
Pediatric orthopedic doctor (TBC), (15 mins)
Rehabilitation doctor by Dr. Saipin Prasertsukdee, (15 mins)
Vojta Therarpist - Ms. Suwandee Ungrattanachai, (15 mins)
Physio Thrapist (TBC) (10 mins)
Psychologist (TBC), (10 mins)
Social Worker (TBC), (10 mins)
Conclusion by Center of Discussion (15 mins)
Q&A (15 mins)

   

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. บุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 200 คน (P&O, Orthopaedics, Children's Rehabilitation) เก็บค่าลงทะเบียน domestic 2,000 THB & international 4,000 THB

2. ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 100 คน ไม่มีค่าลงทะเบียน

งบประมาณ

งบประมาณการจัดงาน 731,600 บาท จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา และการระดมทุนโดย มูลนิธิซายมูฟเม้นท์

รายการ จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสมนาคุณวิทยากร 27,000
ค่าเดินทาง และที่พักวิทยากร 13,400
ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่อมดื่มวิทยากร 12,000
ค่าของที่ระลึกวิทยากร 9,800
ค่าเดินทางผู้ป่วยต้นแบบ 3,500
ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่อมดื่ม ผู้ร่วมงานสัมมนา 2 วัน 200,000
ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่อมดื่ม ผู้ร่วมงานสัมมนาผู้ปกครอง 1 วัน 50,000
ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน เล่มโปรแกรม สำหรับผู้ร่วมสัมมนาทั้ง 3 วัน 45,000
ค่าจ้างถ่ายทำงานสัมมนา 40,000
ค่าจัดทำ และอุปกรณ์ตกแต่งงานสัมมนา 41,000
ค่าจ้างบริหารโครงการ 200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 731,600

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เข้าใจการใช้ศาสตร์ความรู้แบบองค์รวม และประยุกต์ใช้ในการออกแบบการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกันตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เข้าใจการดูแลรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้มาตรฐานขั้นสูง

3. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ให้การรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งในประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศเยอรมนี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรักษาต่อไป

====================================================================================

WORKING TIMELINE