โครงการสัมมนาทางการแพทย์ระดับอาเซียนเรื่องการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ศาสตร์องค์รวม Click to download PDF. version The 5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT (5th AMCM)

 

โครงการสัมมนาทางการแพทย์ระดับอาเซียนเรื่องการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ศาสตร์องค์รวม Click to download PDF. version

The 5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT (5th AMCM)

TOPIC : Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categorization

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ศิริราชพยาบาล และ สถาบันราชานุกูล

====================================================================================

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ. ดร. พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล      ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์

พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์                           ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

นพ. ภาริส  วงศ์แพทย์                              กรรมการบริหาร และหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

-----TBC------                                         คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวอลเตอร์ ลี                                       ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์                  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

====================================================================================

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทั้งในด้านการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ และเท่าเทียม โดยเริ่มต้นจากการผลักดันความร่วมมือทางการแพทย์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ระหว่างกรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2551 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้บุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้พัฒนาความรู้แบบองค์รวมด้านรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้มาตรฐานสากล และได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางสมอง” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 และต่อยอดความร่วมมือทางการแพทย์ด้วยการพัฒนาเป็น “งานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ศาสตร์องค์รวม” (ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT / AMCM) ตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดงานปีละ 1 ครั้ง จนถึงปัจจุบันรวม 4 ครั้ง ใน 3 ประเทศภูมิภาคอาเซียน คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ และในปี 2561 ได้มีโอกาสจัดร่วมกับงาน APOSM 2018 ที่ประเทศไทยอีกด้วย

ในปี 2562 นี้ จึงถือเป็นวาระครบรอบ 10 ปี ของความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างกรมแพทย์ ประเทศไทย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ทั้งนี้ มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ จึงจะจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนเรื่องการรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ศาสตร์องค์รวม ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categorization สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนามาตรฐานทางการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมให้ความรู้ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานพิการทางการเคลื่อนไหวในการเข้าถึงโอกาสทางการรักษา การศึกษา และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ศาสตร์องค์รวมในประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ได้มาตรฐานสากล

2. เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานพิการทางการเคลื่อนไหวในการเข้าถึงโอกาสทางการรักษา การศึกษา และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แบ่งตามช่วงอายุ (Patient Centricity with Age Categorization)

3. เพื่อกระชับความร่วมมือทางการแพทย์ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา และสถานที่

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์ และ สถาบันราชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม

DATE TOPIC
AUGUST 21st, 2019  VENUE : SSPO (Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics)
Morning Session Multidisciplinary Approach by Dr. Oranee Sanmaneechai, MD, Pediatric Neurology
Afternoon Session

Multidisciplinary Approach by Sasithon  Sukthomya, Lecturer, SSPO and
Mr. Bengt Soderberg, Center of Excellence Prosthetics and Orthotics (CEPO)

  Vojta Therapy by Fionn Bayley, Physiotherapist, Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
   
AUGUST 22nd, 2019  VENUE : SSPO (Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics)
Morning Session Multidisciplinary Approach by Prof. Frank Braatz, Medical Orthobionics, University Medical Centre Göttingen and
Mr. Merkur Alimusaj, Head of Prosthetics and Orthotics Department, Heidelberg University Hospital
Afternoon Session Multidisciplinary Approach by Dr. Veerasak Thamkunanon, Dr. Ubonwon Wathanadilokul and Ms. Wirongrong Yasasindhu, Queen Sirikit National Institute of Child Health
   
AUGUST 23rd, 2019  VENUE : RAJANUKUL INSTITUTE
Morning Session Parent Seminar : Vojta Therapy by Dr. Parit Wongpat and Ms. Suwandee Ungrattanachai
Afternoon Session

Parent Seminar : Multidisciplinary Team
Pediatrician (TBC),
Pediatric orthopedic doctor (TBC),
Psychologist (TBC,
Social Worker (TBC),
Rehabilitation team by Dr. Saipin Prasertsukdee

   

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. บุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 200 คน (P&O, Orthopaedics, Children's Rehabilitation) เก็บค่าลงทะเบียน domestic 2,000 THB & international 4,000 THB

2. ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 100 คน ไม่มีค่าลงทะเบียน

งบประมาณ

งบประมาณการจัดงาน 731,600 บาท จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา และการระดมทุนโดย มูลนิธิซายมูฟเม้นท์

รายการ จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสมนาคุณวิทยากร 27,000
ค่าเดินทาง และที่พักวิทยากร 13,400
ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่อมดื่มวิทยากร 12,000
ค่าของที่ระลึกวิทยากร 9,800
ค่าเดินทางผู้ป่วยต้นแบบ 3,500
ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่อมดื่ม ผู้ร่วมงานสัมมนา 2 วัน 200,000
ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่อมดื่ม ผู้ร่วมงานสัมมนาผู้ปกครอง 1 วัน 50,000
ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน เล่มโปรแกรม สำหรับผู้ร่วมสัมมนาทั้ง 3 วัน 45,000
ค่าจ้างถ่ายทำงานสัมมนา 40,000
ค่าจัดทำ และอุปกรณ์ตกแต่งงานสัมมนา 41,000
ค่าจ้างบริหารโครงการ 200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 731,600

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เข้าใจการใช้ศาสตร์ความรู้แบบองค์รวม และประยุกต์ใช้ในการออกแบบการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกันตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เข้าใจการดูแลรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้มาตรฐานขั้นสูง

3. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ให้การรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งในประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศเยอรมนี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรักษาต่อไป

====================================================================================

WORKING TIMELINE